Exportná stratégia

Prečo by ste mali mať exportnú stratégiu?
Vytvorenie exportnej stratégie je dôležité najmä pri definovaní podnikateľských cieľov. Jednoznačne stanovená exportná stratégia vám súčasne pomôže dôkladne zadefinovať Vaše silné a slabé stránky, a tým rýchlejšie dosiahnuť svoje exportné ciele. Vyhnete sa tak nežiadúcim komplikáciám, budete mať reálnejšie očakávania, ktoré sú spojené s vyššou spokojnosťou a súčasne aj s kvalitnejšími službami pre koncového zákazníka.

Zahrňte exportnú stratégiu do svojho obchodného plánu
Pri vytváraní exportnej stratégie je dôležité ju zahrnúť do komplexnej podnikovej stratégie. Zosúladením domácich aktivít s exportnou činnosťou sa jednoducho vyhnete komplikáciám spojeným so sústredením sa na viacero záujmových oblastí.

Kľúčové elementy exportnej stratégie
Vďaka jednoznačnému zadefinovaniu exportných cieľov sa budete môcť zamerať na kľúčové oblasti, ktoré sú pre váš obchod najdôležitejšie. Zadefinovanie čiastkových cieľov vám dopomôže k zmierneniu sezónnych výpadkov, zníženiu fixných nákladov na bežnú produkciu, budete môcť naplno realizovať svoje exportné kapacity a získavať nové technológie.

Pri vytváraní exportnej stratégie je veľmi výhodné využívať rozličné či už voľne dostupné alebo platené plánovacie programy, prípadne sa zveriť do rúk renomovaným odborníkom. Ušetríte si tým množstvo času a zbytočných začiatočníckych chýb. Služby komerčných konzultačných spoločností  sú však spoplatnené.

Získajte spätnú väzbu
Nezávisle od toho, či sa rozhodnete svoju stratégiu vytvoriť sami, alebo s pomocou odborníkov, odporúčame vám jej finálnu verziu prekonzultovať s nestranným odborníkom, a tak získať spätnú väzbu. Externý pohľad či už od poradcov, finančníkov alebo konzultantov dokáže často odhaliť prehliadané nedostatky.

Pri vytváraní exportnej stratégie sa pokúste zohľadniť nasledovné body:

  • vypracujte si analýzu fungovania vašej spoločnosti a jej potenciál na ďalší rast. Berte do úvahy svoje konkurenčné výhody a zvýraznite svoje silné a slabé stránky
  • nájdite externé faktory, ktoré budú ovplyvňovať vaše plány na nových trhoch. Máte vo svojej spoločnosti odborníka na medzinárodný obchod? Spravte si, alebo nechajte odborníkom vypracovať podrobný prieskum trhu na želanom teritóriu
  • ako budete musieť modifikovať svoju produkciu s cieľom uspokojiť požiadavky zahraničných zákazníkov?
  • štandardná SWOT analýza Vám umožní jasne vyčleniť kľúčové faktory budúceho rozvoja a pomôže Vám vyjasniť si priority v rámci trhu, cenotvorby, resp. konkurenčných výhod. Jasne si zadefinujte kľúčové faktory vášho doterajšieho úspechu. Tie môžu zahŕňať potrebné modifikácie produktu, získanie potrebných finančných zdrojov, distribúciu a rozvoj finálneho marketingového modelu
  • vypracujte si exportný plán. Ten bude vyplývať z exportnej stratégie.
    Mal by zahŕňať zadefinovanie cieľa, stratégie vstupu na trh, finančný manažment a cenovú stratégiu. Marketingové rozhodnutia o distribučnom modeli budú potrebné neskôr.