Aktivity zamerané na súkromný sektor — Programové obdobie 2014–2020

Nové programové obdobie 2014-2020 ponúka možnosti čerpania finančných prostriedkov z Európskej únie pre subjekty z oblasti samosprávy, štátnej správy, ziskového súkromného sektora, neziskového súkromného sektora aj akademickej sféry.
 
V nasledujúcom prehľade operačných programov (OP), ktoré boli schválené Európskou komisiou, by sme vás chceli oboznámiť s komplexnou ponukou aktivít zacielených práve na podniky súkromného sektora.
 
P.č.Operačný programRiadiaci
orgán SR
Pridelené finančné prostriedky v EURTermín
schválenia EK
1.Výskum a inovácieMŠVVŠ SR2 266 776 53728.10.2014
2.Integrovaná infraštruktúraMDVRR SR3 966 645 37329.10.2014
3.Ľudské zdrojeMPSVR SR2 204 983 51709.12.2014
4.Kvalita životného prostrediaMŽP SR3 137 900 11028.10.2014
5.Integrovaný regionálny OPMPRV SR1 754 490 41518.12.2014
6.Efektívna verejná
správa
MV SR278 449 28427.11.2014
7.Technická pomocÚV SR159 071 91215.12.2014
8.Program rozvoja
vidieka
MPRV SR1 545 272 84413.12.2014
9.Rybné hospodárstvoMPRV SR15 785 000Zatiaľ
neschválené
 SPOLU15 329 374 992
 
 

Aktuálne, príslušné riadiace orgány pripravujú k jednotlivým operačným programom programové dokumenty, ktoré budú upravovať proces a podmienky prípravy žiadostí o poskytnutie nenávratných finančných príspevkov a následnú implementáciu.
 
V najbližšom období tiež očakávame zverejnenie výziev z Operačného programu kvalita životného prostredia a Programu rozvoja vidieka. Nasledovať budú výzvy z Operačného programu Výskum a inovácie a ostatných operačných programov.
 
Z celkového počtu deviatich schválených operačných programov Európskou komisiou sa budeme prioritne sústreďovať na poskytnutie informácií a asistencie k siedmim z nich, ktorých zámerom je podpora subjektov zo súkromnej sféry.
 
V prípade záujmu o viac informácií a čerpanie financií z OP vyplňte krátky formulár.
 
1. OP Výskum a inovácie
Príklady oprávnených aktivít pre súkromný sektor :
 • podpora výskumu, vývoja a inovácií prostredníctvom modernizácie a rozvoja infraštruktúry technologického zázemia výskumných inštitúcií,
 • podpora dlhodobého strategického výskumu a výskumno-vývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách,
 • posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP prostredníctvom nárastu vzniku nových MSP; Podpora internacionalizácie a zvýšenie konkurencieschopnosti vo fáze rozvoja

2. OP Ľudské zdroje
Príklady oprávnených aktivít pre súkromný sektor:
 • aktivity smerujúce do zlepšenia vzdelania, školení a odbornej prípravy, ako aj zručností a celoživotného vzdelávania
 • podpora udržateľnej a kvalitnej zamestnanosti a mobility pracovnej sily
 • podpora sociálneho začlenenia, boj proti chudobe a akejkoľvek diskriminácii

3. OP Integrovaná infraštruktúra
Príklady oprávnených aktivít  pre súkromný sektor:
 • zvýšenie inovačnej kapacity najmä malých a stredných podnikateľov
  v digitálnej ekonomike
 • zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti eGovernment služieb pre podnikateľov a občanov
 • zlepšenie digitálnych zručností a inklúzie znevýhodnených jednotlivcov do digitálneho trhu

4. Integrovaný regionálny OP
Príklady oprávnených aktivít pre súkromný sektor:
 • podpora kultúrneho a kreatívneho priemyslu
 • investície v sektore vodného hospodárstva (vodovody, kanalizácie, ČOV)
 • revitalizácia zanedbaných objektov a areálov

5. OP Kvalita životného prostredia
Príklady oprávnených aktivít pre súkromný sektor:
 • triedenie, zhodnocovanie a recyklácia odpadov, výstavba stokových sietí a čistiarní odpadových vôd, zabezpečenie zásobovania pitnou vodou, redukcia emisií znečisťovania ovzdušia,
 • protipovodňové opatrenia
 • využívanie obnoviteľných zdrojov energie s cieľom energetickej efektívnosti

6. Program rozvoja vidieka
Príklady oprávnených aktivít pre súkromný sektor:
 • investície do hmotného majetku formou investícií do poľnohospodárskych podnikovs, spracovanie poľnohospodárskych výrobkov
 • rozvoj poľnohospodárskych podnikov a podnikateľskej činnosti, investície do nepoľnohospodárskych činností
 • investície do rozvoja lesných oblastí

7. OP Rybné hospodárstvo
Príklady oprávnených aktivít pre súkromný sektor:
 • investície do zlepšenia konkurencieschopnosti kvality akvakultúr, spracovanie produktov rybolovu a akvakultúry


Pripravené v spolupráci s ISA