Proexportná akadémia SARIO (PAS)


Témy seminárov PAS v roku 2017 
Témy seminárov PAS v roku 2016

Témy seminárov PAS v roku 2015

Témy seminárov  PAS v roku 2014

 
Agentúra SARIO výrazne posilnila informačné a vzdelávacie aktivity pre slovenské firmy v oblasti podpory exportu organizovaním rôzne tematicky
a teritoriálne zameraných seminárov v rámci Proexportnej akadémie.

Zámerom  a hlavným cieľom akadémie je zvýšiť informovanosť
najmä malých a stredných podnikov o odborných aspektoch a metódach medzinárodného obchodovania, zaužívaných praktikách v obchodnej komunikácii a tiež špecifikách obchodovania na jednotlivých zahraničných trhoch.

Učíme slovenské firmy exportovať na základe

  • zdieľaných informácií
  • praktických tréningov
  • úspešných príkladov z praxe

Semináre sú zamerané na oblasť zahraničného obchodu, približujú
špecifiká podnikateľského prostredia a aktuálne informácie z vybraných teritórií a sektorov, pomáhajú zhodnotiť potenciál pre rozvoj exportných aktivít.

Akadémia je určená malým a stredným podnikateľom, inštitúciám na podporu exportu, pracovníkom verejnej a štátnej správy ako aj širokej verejnosti zaujímajúcej sa o zahraničný obchod a problematiku s tým súvisiacu.

Bližšie informácie o pripravovaných témach a termínoch konania žiadajte
na trade@sario.sk.