Preprava a logistika

INCOTERMS
Pri zahraničnom obchode fungujú medzinárodné pravidlá na výklad najčastejšie používaných obchodných podmienok (dodacích doložiek) v zahraničnom obchode INCOTERMS.

Ich aktuálne znenie, vysvetlenia a použitie je možné nájsť na stránke Medzinárodnej obchodnej komory.

Tu si môžete stiahnuť prezentáciu Ako správne aplikovať dodacie podmienky INCOTERMS vrátane prípadových štúdií.

Dodacie doložky Incoterms sú súbor medzinárodných pravidiel presne vymedzujúcich zodpovednosť kupujúcich a predávajúcich pri dodaní tovaru. Incoterms upravujú kto a v akej fáze prepravy znáša náklady a preberá riziko s ňou spojené.

Medzinárodné obchodné doložky Incoterms neupravujú prechod vlastníckych práv k tovaru, neplatia automaticky a treba na ne v zmluve explicitne odkázať. Vypracúva ich Medzinárodná obchodná komora, posledná revízia vyšla v roku 2010. Pri použití doložiek INCOTERMS v obchodnej zmluve je potrebné uviesť jej súhlasnosť s doložkami a odkázať aj na rok ich vydania.  Doložka INCOTERMS má vždy podobu niekoľkopísmenovej skratky.

Revízia z roku 2010 obsahuje len 11 položiek, z toho dve nové: DAP a DAT. Položky DAF, DES, DEQ a DDU z Incoterms 2000 boli zrušené. Incoterms 2010 sa delia na dve skupiny podľa druhu dopravy.

Skupina E: Doložka odobratia
Tovar odvezie kupujúci priamo zo závodu predávajúceho, kupujúci zaň ďalej zodpovedá.

 • EXW Ex Works - Zo závodu (dohodnuté miesto)

Skupina F: Hlavné prepravné nevyplatené
Predávajúci dodá tovar dopravcovi, ktorého určí kupujúci.

 • FCA Free Carrier - Vyplatené dopravcovi (...dohodnuté miesto)
 • FAS Free Alongside Ship - Vyplatené k boku lode (...dohodnutý prístav nalodenia)
 • FOB Free on Board - Vyplatené na loď (...dohodnutý prístav nalodenia)

Skupina C: Hlavné prepravné vyplatené
Predávajúci musí zabezpečiť prepravnú zmluvu, bez toho aby prijal na seba riziko straty či poškodenia tovaru.

 • CFR Cost and Freight - Náklady a prepravné (dohodnutý prístav určenia)
 • CIF Cost, Insurance and Freight - Náklady, poistenie a prepravné (dohodnutý prístav určenia)
 • CPT Carriage Paid to - Preprava platená do (dohodnuté miesto určenia)
 • CIP Carriage and Insurance Paid to - Preprava a poistenie platené do (dohodnuté miesto určenia)

Skupina D: Doložky s dodaním
Predávajúci musí znášať všetky náklady a riziká spojené s celou trasou prepravy tovaru.

 • DAP Delivered at Place - S dodaním na miesto (dohodnuté miesto)
 • DAT Delivered at Terminal - S dodaním v terminále (dohodnutý prístav určenia)
 • DDP Delivered Duty Paid - S dodaním clo platené (dohodnuté miesto určenia)