Superodpočet pre výskum a vývoj

Spoločnosti podnikajúce na území Slovenska si môžu pri uplatnení superodpočtu odpočítať dodatočných 200% vlastných výdavkov na výskum a vývoj zo  základu dane. Cieľom tohto zvýhodneného daňového režimu je motivovať spoločnosti vynakladať viac prostriedkov na výskum a vývoj, tvoriť pracovné miesta pre výskumných pracovníkov, ako aj zvyšovať celkovú konkurencieschopnosť Slovenska.

Uplatnenie odpočtu výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj je predovšetkým podmienené posúdením, či v danom prípade skutočne ide o výskumno-vývojové činnosti. Pri ich vymedzení je možné vychádzať z Opatrenia MF SR zo 16. decembra 2002 č. 23054/2002-92 („postupy účtovania“), na ktoré sa odvoláva ustanovenie § 30c zákona o dani z príjmov.

Superodpočet na výskum a vývoj (VaV):
  • poskytuje možnosť dodatočného odpočtu 200% nákladov na VaV, čo je najvyššia sadzba v regióne
  • je automaticky nárokovateľný v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie​
  • sa neuplatňuje na základe žiadosti a nepodlieha schvaľovaniu žiadnym orgánom​
  • nemá žiadne sektorové obmedzenie
  • je uplatniteľný na celom území SR​
  • sa vyznačuje nízkou administratívnou náročnosťou
 
Právny rámec superodpočtu pre VaV: 
V prípade otázok nám prosím napíšte na invest@sario.sk.