Prečo investovať na Slovensku

VÝHODNÁ POLOHA
Slovensko disponuje nielen strategickou polohou v srdci Európy, ale predovšetkým výborným diaľničným a železničným napojením na hlavné európske odbytové i dodávateľské trhy. V okruhu 2 000 km od slovenských hraníc sa nachádza 600 mil. potenciálnych spotrebiteľov. Pre centrá zdieľaných služieb je výhodou aj časové pásmo (GMT+1), ktoré umožňuje spoluprácu s klientami na celom svete.

BEZPEČNOSŤ A STABILITA
Podľa dát Credit Insurance Group Credendo je Slovensko jednou z najbezpečnejších a politicky najstabilnejších krajín Európy. Slovensko vykazuje najnižšie riziko  z EÚ krajín špecificky v nasledovných kategóriách: riziko politických nepokojov, riziko štátneho zásahu do súkromného vlastníctva, menové a transferové riziká.
(Credit Insurance Group Credendo)

ČLENSTVO V EUROZÓNE
Slovensko, ako jedna z mála krajín v regióne, je od roku 2009 členom eurozóny. Zavedenie eura ako oficiálnej meny, znamená pre investorov znížené transakčné náklady, znížené riziko plynúce z volatility mien a zvýšenú ekonomickú a finančnú stabilitu.

KVALIFIKOVANÁ A DOSTUPNÁ PRACOVNÁ SILA
Pracovná sila v SR sa vyznačuje kvalitou, kvalifikovanosťou, lojálnosťou voči zamestnávateľovi či vynikajúcou jazykovou vybavenosťou. V porovnaní s krajinami západnej Európy sú náklady na túto pracovnú silu stále relatívne nízke.

PRODUKTIVITA PRÁCE
Podľa dát OECD dosahuje Slovensko najvyššiu produktivitu práce v regióne. To umožňuje investorom dosiahnuť pri rovnakých nákladoch na pracovnú silu vyššiu mieru výstupov v porovnaní s inými krajinami strednej a východnej Európy. (OECD) 

ZLEPŠUJÚCE SA PODNIKATEĽSKÉ PROSTREDIE
Rastúca konkurencieschopnosť slovenskej ekonomiky sa odzrkadľuje aj na dlhodobom postupe v rebríčku Global Competitiveness Ranking (World Economic Forum). Progres v rebríčku je výsledkom dlhodobého a systematického zavádzania opatrení v prospech podnikateľov. Príkladom takýchto opatrení sú pravidelné antibyrokratické balíčky (tzv. podnikateľského kilečka, zavedenie pravidla „one year - one rules“ alebo zavedenie tzv. Kurzarbeitu.

INOVATÍVNOSŤ EKONOMIKY A TRANSFER TECHNOLÓGIÍ
Slovensko je nielen regionálnym lídrom v počte inštalovaných priemyselných robotov na zamestnanca v priemysle (International Federation of Robotics), ale aj v schopnosti pracovnej sily prijať a adaptovať sa na nové technológie (World Economic Forum). Štatistiky preukazujú vysoký potenciál pre technologicky náročné priemyselné projekty a technologické centrá.

OTVORENOSŤ EKONOMIKY
Slovensko je dlhodobo jednou z najotvorenejších ekonomík sveta. Pri porovnaní krajín na základe pomeru hodnoty exportu tovaru k HDP krajiny je Slovensko najotvorenejšou krajinou EÚ. (Eurostat)

ROZVINUTÁ INFRAŠTRUKTÚRA
Cez Slovensko prechádza viacero hlavných dopravných koridorov EÚ. V spojitosti s vyspelou a neustále sa rozvíjajúcou cestnou a železničnou infraštruktúrou možno konštatovať, že Slovensko má predpoklad stať sa jedným z najvýznamnejších logistických hubov v Európe.

PODPORNÉ MECHANIZMY
Investori môžu na Slovensku benefitovať z atraktívnej schémy regionálnej investičnej pomoci, zvýhodneného daňového režimu pre výskumno-vývojové aktivity a ďalších podporných mechanizmov. 

Pre bližšie informácie o výhodách investovania na Slovensku nám prosím napíšte na invest@sario.sk.