Trnavský región

Trnavský kraj sa radí medzi menšie kraje Slovenska, a to rozlohou ako i počtom obyvateľov. Jeho prevažná časť je tvorená Podunajskou nížinou a Záhorskou nížinou, ktoré od seba oddeľuje hrebeň Malých Karpát. Disponuje výdatnými vodnými zdrojmi.

Kraj má spoločné hranice s troma krajinami – Českou republikou, Maďarskom a Rakúskom. Táto skutočnosť podmieňuje národnostnú štruktúru obyvateľstva. Okrem Slovákov tu žijú dve hlavné etnické skupiny
– Maďari a Česi. V trnavskom kraji je 7 okresov, 16 miest a 251 obcí. Celkový počet obyvateľov je asi 600 tisíc a hustota obyvateľstva predstavuje
136 obyvateľov na km2.

Doprava a infraštruktúra
Trnavský kraj má dobre rozvinutú cestnú a železničnú sieť. V Piešťanoch sa nachádza aj medzinárodné letisko, ktoré sa využíva prevažne na charakterovú dopravu. Letisko v Bratislave prevádzkujúce vnútroštátne aj medzinárodné lety je dostupné do jednej hodiny. Hlavné železničné trate prechádzajúce územím kraja zabezpečujú spojenie hlavného mesta Bratislavy s Českou a Maďarskou republikou, ako aj s dôležitými centrami Slovenska – Žilinou, Zvolenom a Košicami. Cestnú sieť tvoria komunikácie v celkovej dĺžke 3 309 km, z ktorých je 1 900 km štátnych ciest. Krajom tiež prechádzajú dva úseky diaľnice spájajúce Bratislavu s Prahou a Trenčínom.

Štruktúra priemyslu
Hlavné odvetvia pôsobiace v kraji sú automobilový, elektrotechnický, hutnícky, chemický a sklársky priemysel V poslednom čase rastie výroba s väčšou pridanou hodnotou najmä v strojárstve a elektronike, ktoré sa v poslednom období rozvíjajú hlavne príchodom zahraničných investorov.