Trnavský región

Trnavský kraj sa radí medzi menšie kraje Slovenska, a to rozlohou ako i počtom obyvateľov. Jeho prevažná časť je tvorená Podunajskou nížinou a Záhorskou nížinou, ktoré od seba oddeľuje hrebeň Malých Karpát. Disponuje výdatnými vodnými zdrojmi.

Kraj má spoločné hranice s troma krajinami - Českou republikou, Maďarskom a Rakúskom. Pretekajú tu rieky Dunaj, Váh a Morava. Trnavský kraj sa delí na 7 okresov.

V porovnaní so slovenským priemerom sú mzdové náklady v kraji vyššie. Medzi silné stránky kraja patria: rastúca miera prílevu zahraničného kapitálu, najmä v priemyselnej oblasti; najvyššia úroveň využitia poľnohospodárskej pôdy na Slovensku; koncentrácia kvalifikovanej pracovnej sily; potenciál pre budovanie priemyselných zón; dobrá dopravná vybavenosť, 3 vysoké školy v okolí. Medzi najvýznamnejších zahraničných investorov v kraji patria: PSA Peugeot Citroen, IKEA Industry, Samsung Electronics, Schaffler, ZF Slovakia, Valiant Industrial a Bekaert.

Štruktúra priemyslu
Hlavné odvetvia pôsobiace v kraji sú automobilový, elektrotechnický, hutnícky, chemický a sklársky priemysel V poslednom čase rastie výroba s väčšou pridanou hodnotou najmä v strojárstve a elektronike, ktoré sa v poslednom období rozvíjajú hlavne príchodom zahraničných investorov.

Podrobnejšie informácie získate stiahnutím kompletnej analýzy - Trnavský kraj v číslach.

Okrem týchto štatistických informácií môže SARIO potenciálnym investorom vypracovať na mieru šité analýzy dostupnosti pracovnej sily
v danom regióne, vrátane zoznamov najväčších miestnych zamestnávateľov a prípadných dodávateľov.