Problémy z praxe riešia firmy s univerzitami

štvrtok, 23. február 2023
Projekt Prax pre univerzity, riešenia pre firmy Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) prepája slovenské firmy s univerzitami a výskumnými inštitúciami na riešenie konkrétnych otázok z praxe firiem. Podporuje týmto spôsobom vedu, výskum, inovácie a najmä ich aplikáciu do života.
 
Projekt Prax pre univerzity, riešenia pre firmy, už piaty rok prepája teóriu akademického sektora s praxou firiem. Firmy predložia konkrétne zadania z praxe, ktoré následne študenti riešia ako témy svojich bakalárskych, diplomových a dizertačných prác. Firmy taktiež navrhujú oblasti pre vytvorenie spoločných výskumno-vývojových projektov s jednotlivými fakultami alebo sa môžu zapojiť do výučbového procesu univerzít v podobe externých prednášok, zadaní projektov alebo prípadových štúdií. V neposlednom rade tento projekt poskytuje študentom možnosť stážovať priamo vo firmách.
 
„Bohaté kontakty našej agentúry na firmy a akademické inštitúcie, ako aj skúsenosti z post investorskej starostlivosti vyústili do vytvorenia tohto projektu, ktorý pomáha s transferom technológií a podporou aplikácie výskumu do praxe slovenských firiem.” uviedol Róbert Šimončič, generálny riaditeľ SARIO.
 
Projekt Prax pre univerzity, riešenia pre firmy doposiaľ priniesol mnoho úspešných prepojení. Jedným z nich je spolupráca spoločnosti BioX technologies s Katedrou molekulárnej biológie a genetiky Prírodovedeckej fakulty UK, ktorá vyústila do spoločného projektu pre Európsku vesmírnu agentúru (ESA), programu MELLiSA. Rastislav Krampl, CEO spoločnosti BioX technologies priblížil, že „v rámci projektu pre ESA skúmame a vyhodnocujeme biochemické procesy v bakteriálnych bunkách, určených pre účely potravy pre astronautov. Navyše s touto katedrou uvažujeme o ďalšom projekte.“ (pozn. BioX Technologies vyvíja zariadenie, ktoré by malo získavať spirulinu z kvapalného roztoku a zároveň ju premieňať na potravinu v uzavretom cykle.)
 
Službami v oblasti prepájania firiem s univerzitami SARIO prispieva k zlepšeniu inovačného ekosystému a budovaniu znalostnej ekonomiky na Slovensku. Cieľom projektu je okrem navýšenie transferu technológií a výskumu z akadémie do praxe, stimulácia zavádzania inovácií v slovenských firmách, ako aj zlepšenie praktických zručností absolventov, tak aby reflektovali požiadavky trhu.
 
Registrácia do 5. ročníka projektu Prax pre univerzity, riešenia pre firmy je otvorená do 3. marca 2023.