SARIO a Jaguar Land Rover v Nitre

štvrtok, 25. október 2018

25. októbra 2018 sa slávnostne spustila ostrá výroba luxusných vozidiel Land Rover Discovery v závode Jaguar Land Rover v Nitre. Investícia Jaguar Land Rover v Nitre je jednou z najväčších zahraničných investícií na Slovensku v novodobej histórii krajiny, podľa niektorých zdrojov ide dokonca o najväčší obchodný prípad v celej Európskej únii za posledných 7 rokov. Výrazne sa pri tejto investícií prejavuje multiplikačný efekt príchodu jej subdodávateľov na Slovensko ako aj príchod ďalších investícií naviazaných na Jaguar Land Rover. 

Agentúra SARIO bola pri prvom kontakte JLR so Slovenskom a stáli sme na úplnom začiatku príchodu investičného projektu investície Jaguar Land Rover do Nitry. Profesionalita a každodenná intenzívna práca teamu SARIO, ktorá bola ocenená aj priamo zástupcami spoločnosti JLR, výrazne prispela k rozhodnutiu investora umiestniť závod na Slovensku. Tomuto projektu sme venovali  intenzívnu asistenciu od prvého kontaktu na začiatku februára 2015 po podpis investičnej zmluvy v decembri 2015 a naďalej sa venujeme ďalším aktivitám zameraným na rozvoj tejto významnej investície. Agentúra SARIO dlhodobo spolupracovala s Jaguar Land Rover v rámci vyhľadávania možných slovenských dodávateľov a na jar tohto roku sme pre JLR pripravili investičný sourcingový workshop, na ktorom sa predstavilo 12 slovenských inovatívnych spoločností.
 
Tri roky, dva mesiace a 14 dní ubehlo od podpísania memoranda slovenskej vlády s britským investorom Jaguar Land Rover. Priebeh procesov pred podpísaním memoranda o príchode tejto investície: 
 
Asistencia SARIO pri príchode Jaguar Land Rover na Slovensko
 
Február 2015
 • 3. febrár 2015 prvý kontakt s investorom
 • prvý kontakt medzi potenciálnym investorom (JLR) a predstaviteľmi Slovenska prostredníctvom agentúry SARIO
 • úvodný conference call a ďalšia komunikácia, počas ktorej bol predstavený projekt Darwin (názov projektu JLR kvôli prísnemu utajeniu) a požiadavky investora na potenciálne vhodnú lokalitu
 • podpis dohody o mlčanlivosti (NDA)
 • v tejto fáze bolo Slovensko len jednou z viacerých zvažovaných krajín
  (spolu s niektorými ďalšími krajinami V4 a Severnej Ameriky)
 • vytvorenie projektového tímu Darwin na úrovni SARIO
 • zriadenie dedikovaného tímu konzultantov v rámci agentúry SARIO
 • poskytovanie podrobných podkladov/konzultácií o slovenskom investičnom prostredí a automobilovom sektore
 • identifikácia potenciálne vhodných lokalít pre túto strategickú investíciu,  (vytypovaných zhruba 5 lokalít vrátane stredného a východného Slovenska)
 • spracovanie  podrobných informácií o vhodných pozemkoch, pracovnej sile, vzdelávacom systéme, logistickej a dopravnej infraštruktúre, dodávateľskej sieti a dostupnej štátnej pomoci, spracovanie  detailného časového plánu a procesnej mapy pre realizáciu investície v konkrétnej lokalite.
 • prvotná selekcia lokalít investorom
 • investor zúžil výber lokalít, ktoré plánoval navštíviť a ďalej zvažovať. Agentúra SARIO opakovane prezentovala výhody investovania na strednom a východnom Slovensku, investor však z rozličných dôvodov preferoval lokality západného Slovenska.
 • prvá návšteva JLR na Slovensku
 • návšteva projektového tímu JLR na Slovensku
 • podrobná prezentácia agentúry SARIO o slovenskom investičnom/podnikateľskom prostredí, špecifikách odporúčaných lokalít a možnostiach asistencie štátu pri realizácii investície
 • obhliadky vytypovaných lokalít
 • zorganizovanie stretnutí s lokálnymi partnermi - vzdelávacie inštitúcie (technické školy), subjekty verejnej správy, iné lokálne subjekty a experti
 • vytvorenie akčnej skupiny expertov z viacerých subjektov štátnej správy (MHSR, MDVaRR, MŽP, MPSV SR, MFSR, MŠSR, MPRV SR a SARIO atď.)
 • zriadenie expertnej skupiny pozostávajúcej z rôznych rezortov a iných subjektov verejnej správy (MHSR, MDVaRR, MŽPSR, MPSVaRSR, MFSR, MŠSR, MPRVSR, NDS, SARIO, atď.) iniciované agentúrou SARIO
 • spracovanie  návrhov konkrétnych krokov a opatrení smerujúcich k facilitácii investície na Slovensku (s dôrazom na otázky prípravy územia) expertnou skupinou
 
Marec 2015
 • ďalšia návšteva predstaviteľov JLR so zameraním na lokalitu Nitra - rozsiahle expertné stretnutie 4. marca 2015
 • investor označil Nitru za preferovanú lokalitu v SR
 • Agentúra SARIO následne zorganizovala rozsiahle stretnutie expertov z oboch strán v Nitre. Predmetom rokovaní expertov z verejného i súkromného sektora boli špecifické otázky prípadnej realizácie investície v Nitre a možnosti podpory zo strany štátu. Stretnutia sa zúčastnili experti z rôznych organizácií: MHSR, MDVaRR, MŽPSR, MPSVaRSR, MFSR, MŠSR, MPRVSR, MVSR, NDS, ŽSR, ÚPSVaR, mesto Nitra, STUBA / iné vzdelávacie a vedecké inštitúcie a pod.
 • Vládu SR zastupoval štátny tajomník MHSR  Rastislav Chovanec.
 • začiatok prác na kľúčovom podkladovom dokumente Request For Information (RFI)
 • Agentúra SARIO v spolupráci s rôznymi expertmi začala práce na dokumente RFI. Išlo o súbor všetkých podstatných informácií o Slovensku/Nitre, ktoré mali tvoriť podklad pre rozhodnutie vedenia JLR o umiestnení investície, agentúra SARIO bola gestorom tohto dokumentu.
 • zapojenie členov vlády SR do riešenia potenciálnej investície
 • Vláda SR prevzala záštitu nad projektom Darwin, ktorému vyjadrila plnú podporu
 • členovia vlády sa začali zaoberať konkrétnymi návrhmi na zatraktívnenie slovenskej lokality, ako aj konkrétnymi otázkami na umožnenie facilitácie investície
 • vytvorenie neformálnej bázy pravidelného stretávania ministrov/štátnych tajomníkov výlučne so zameraním na projekt Darwin (MHSR, MDVaRR, MŽPSR, MPSVaRSR, MFSR, MŠSR, MPRVSR, MVSR, atď.)
 • prvá návšteva členov výkonného predstavenstva JLR
 • návšteva členov výkonného predstavenstva JLR na Slovensku
 • stretnutie s predsedom vlády SR a ďalšími členmi vlády SR
 • prezentácia výhod investovania na Slovensku a v zvažovanej lokalite, rokovanie o možnej podpore zo strany štátu
 • obhliadka lokality Nitra
 
Apríl/Máj 2015
 • pokračovanie prác na podkladovom dokumente RFI
 • ďalšie návštevy expertných skupín JLR na Slovensku (logistická, stavebná, dodávateľská, ľudské zdroje, štátna pomoc a pod.)
 
Jún 2015
 • 3. júna 2015 expertné stretnutie vo Viedni
 • Agentúrou  SARIO zorganizované  rozsiahle stretnutie expertov z oboch strán vo Viedni. Predmetom rokovaní expertov z verejného i súkromného sektora boli špecifické otázky prípadnej realizácie investície v Nitre a možnosti podpory zo strany štátu. Stretnutia sa zúčastnili experti z nasledovných organizácií: MHSR, MDVaRR, MŽPSR, MPSVaRSR, MFSR, MŠSR, MPRVSR, MVSR, NDS, ŽSR, ÚPSVaR, mesto Nitra, STUBA / iné vzdelávacie a vedecké inštitúcie a pod.
 • Vládu SR zastupovali: Peter Kažimír, Vazil Hudák, Ján Počiatek, Rastislav Chovanec, Branislav Ondruš
 • 2. expertné stretnutie vo Viedni 23. júna 2015
 • ďalšie veľké stretnutie expertov vo Viedni (spoluorganizované SARIO). Podrobná diskusia o obsahu podkladových informácií RFI. Prvá rámcová diskusia o investičnej zmluve.
 • Vládu SR zastupoval štátny tajomník MDVaRR SR Viktor Stromček
  
Júl/August 2015
 • pokračovanie prác na RFI / ďalšie návštevy expertných skupín JLR na Slovensku
 • návšteva členov výkonného predstavenstva JLR 8. júla 2015
 • pracovné stretnutie členov Vlády SR so zástupcami výkonného predstavenstva JLR v Bratislave a následná návšteva Nitry
 • vytvorenie Úradu splnomocnenca vlády SR pre prípravu a realizáciu strategických parkov 
 • finalizácia dokumentu RFI zo strany Slovenskej republiky 
 • podpis memoranda medzi Vládou SR a JLR 11. augusta 2015
 • investor formálne vyhlásil, že Nitra je preferovaná lokalita pre umiestnenie novej investície
 • začiatok rokovaní o investičnej zmluve
 
September/Október/November 2015
 • priebeh rokovaní o investičnej zmluve a pokračovanie expertných diskusií, koordinovaných splnomocnencom Vlády SR pre prípravu a realizáciu strategických parkov. Prijímanie konkrétnych opatrení, ktoré majú predpoklad prispieť k úspešnej realizácii investície v SR
 
December 2015
 • 11. december 2015 podpis investičnej zmluvy s JLR