Výzva pre finančné inštitúcie na vyjadrenie záujmu o zapojenie sa do finančného nástroja 'Eximbanka SR — Antikorona záruka'

streda, 24. jún 2020
Dňa 22. júna EXIMBANKA SR zverejnila výzvu pre banky so sídlom v SR alebo pobočky zahraničných bánk, na vyjadrenie záujmu o zapojenie sa do finančného nástroja 'EXIMBANKA SR ANTIKORONA ZÁRUKA'. Cieľom pomoci je poskytovanie zvýhodnených preklenovacích úverov podnikom.

V rámci tohto programu bude EXIMBANKA SR poskytovať záruky v prospech bánk za účelom poskytovania zvýhodnených úverov podnikom. Táto forma pomoci je určená podnikom, ktoré majú záujem v bankách čerpať úver vo výške od 2 miliónov eur do 20 miliónov eur.

Vďaka záruke od EXIMBANKY SR tak môže komerčná banka poskytnúť úver za výhodnejších podmienok a EXIMBANKA SR preberie od bánk až 80 % úverového rizika z nových úverov poskytnutých podnikom.
 
Cieľom tohto záručného finančného nástroja je pomôcť podnikom vyrovnať sa s finančnými ťažkosťami spôsobenými súčasnou situáciou a zachovať zamestnanosť a to prostredníctvom poskytovania nových úverov.

Úvery budú mať splatnosť 2 až 6 rokov, s odložením splácania istiny aj úrokov počas prvého roku. Podporené podniky budú môcť úverové zdroje použiť na financovanie svojich prevádzkových a v obmedzenom rozsahu aj investičných potrieb.

Banky so záujmom o implementáciu a zapojenie sa do výzvy majú možnosť predložiť potrebné dokumenty do 22.7.2020.

Pre viac informácií navštívte prosím web stránku EXIMBANKA SR.