Kto sme

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) je štátnou agentúrou Slovenskej republiky a spadá do pôsobnosti Ministerstva hospodárstva SR.

Misia
Misiou Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu je akcelerovať investičný, exportný a inovatívny potenciál Slovenska so zámerom vytvoriť z krajiny technologické centrum atraktívne pre zahraničných investorov, expertov a potenciálnych obchodných partnerov.
Rozvíjať exportný potenciál v globálne konkurencieschopných odvetviach a teritóriách, podporovať expanzie etablovaných firiem, zahraničné investície, zvyšovať zamestnanosť v sektoroch s vysokou pridanou hodnotou a všetkých regiónoch v súlade so stratégiou a hospodárskou politikou Vlády Slovenskej republiky.

Vízia
Predstaviť Slovensko ako atraktívne biznisové centrum pre zahraničných investorov s cieľom vytvárania pracovných miest prednostne v sektoroch s vysokou pridanou hodnotou a prezentovať slovenské firmy ako spoľahlivých a konkurencieschopných obchodných partnerov. 
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií prispieva k naplneniu misie iniciovaním transferu technológií, spájaním vedeckej a komerčnej sféry, poskytovaním efektívnych proklientských služieb, nástrojov a platforiem pre podniky orientované na internacionalizáciu, rozvíjaním exportných príležitostí produktov, služieb a inovácií.

Kto sme 
Tím ľudí, ktorí vďaka svojej odbornosti, kompetentnosti a profesionálnej  sieti kontaktov posúva veci vpred. Popri službách na podporu prílevu investícií a rozvoja zahraničného obchodu reagujeme na aktuálne trendy a požiadavky našich cieľových skupín. Vďaka novým službám pre klientov sme sa stali globálnym expertným a konzultačným tímom nielen pre komerčné subjekty, ale aj pre zástupcov verejnej správy a samospráv, globálnych spoločností, veľvyslanectiev či akademickej obce.

Základné hodnoty 
Excelentnosť l Nadšenie l Tímová práca l Profesionalita

Strategické ciele
Rast investícií s exportným potenciálom a dôrazom na: a) vyššiu pridanú hodnotu, priame investície do výskumu a vývoja a transfer technológií;        b) diverzifikáciu sektorov – prezentácia Slovenska ako destinácie pre elektrotechnický priemysel, IT, priemysel vrátane elektromobility; c) rast zamestnanosti v najmenej rozvinutých regiónoch Slovenska – znižovanie rozdielov medzi jednotlivými regiónmi, podpora malých a stredných podnikov; d) šírenie a napĺňanie posolstiev značky Slovensko.
 
Systematická podpora etablovaných investorov pri ich rozširovaní a inovácií v smerovaní na možnosti zvýšenia finalizácie produkcie v Slovenskej republike s dôrazom na: a) komplexné služby podporujúce ich ekonomický rast; b) podporu expanzií a technologického výkonu; c) zapájanie lokálnych subjektov do dodávateľských reťazcov do zahraničných investorov – internacionalizácia MSP v zahraničí, podpora teritoriálneho rastu MSP;        d) zvyšovanie záujmu o joint venture projekty slovenských subjektov.

Posilňovanie prepojenia slovenských subjektov v rámci jednotnej zahraničnej politiky prostredníctvom: a) podpory nárastu exportu produktov a služieb v strategicky dôležitých odvetviach, najmä do rýchlorastúcich trhov; b) podpory exportu technológií, inovácií a investícií; c) podpory účasti na významných veľtrhoch a výstavách; d) šírenia a napĺňania posolstiev značky Slovensko.

Ocenenia