Kto sme

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) je príspevkovou organizáciou Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky financovanou zo zdrojov štátneho rozpočtu.

Misia
Misiou agentúry je nastaviť a využiť všetky možnosti stimulačných prostriedkov na zvýšenie prílivu zahraničných investorov a zároveň podpora slovenských firiem pri premene na subjekty vysoko výkonné a úspešné na globalizovanom svetovom trhu.

Vízia
Pomáhať transformovať Slovensko na technologické – inovačné - talentové biznis centrum Európy. Stať sa preferovaným partnerom firiem zvažujúcich investovanie v strednej Európe. Akcelerovať úspech slovenskej ekonomiky merateľným spôsobom, prispievajúc ku kvantitatívnemu a kvalitatívnemu rastu.

Strategické ciele
Strategickým výberom teritórií a sektorového zamerania zvýšiť podiel investorov, ktorých produkcia sa vyznačuje vysokou pridanou hodnotou. Podpora exportných aktivít slovenských podnikateľských subjektov vo výraznej miere tak, aby sa táto podpora odrážala signifikantným spôsobom na ukazovateľoch zahraničného obchodu Slovenska.

Kľúčové aktivity pre investície

 • posilnením štatútu agentúry v rámci štátnej správy vytvárať konkurencieschopné investičné a business — friendly prostredie
  na Slovensku
 • podporovať investičné projekty domácich a zahraničných investorov
  a sprievodný servis
 • ponúkať konzultácie a riešenia v oblasti individuálnej štátnej pomoci
  a nových stimulačných prostriedkov výhodných oproti konkurencii
 • mapovať a vytvárať databázy voľných nehnuteľností a priemyselných parkov
 • zabezpečiť asistenciu a servis pri vytváraní spoločných podnikov slovenských firiem so zahraničnými partnermi (joint ventures)

Posilnenie obchodu

 • sústredenie podpory na slovenské vlajkové lode a stredné podniky
  pri podpore exportu
 • z pozície agentúry v rámci štátnej správy sa orientovať na kultiváciu prostredia a na zmiernenie systémových nevýhod MSP/menších podnikov pre podnikanie
 • snaha o začlenenie MSP do stratégie ekonomických klastrov — zlepšit spoluprácu s potenciálnymi partnermi na úrovni regiónov, vysokoškolskej a výskumnej sféry
 • budovanie siete zastúpení, ambasádorov a reprezentantov
  na strategických teritóriách

Ocenenia