Rozvoj dodávateľských reťazcov

Aktivita Rozvoj dodávateľských reťazcov realizovaná v rámci Národného projektu agentúry SARIO je zameraná na budovanie systematického prístupu k dodávateľským reťazcom a k zvýšeniu miery zapájania malých
a stredných podnikov (MSP) etablovaných na území SR do dodávateľských sietí, o.i. i prostredníctvom zvyšovania ich kompetencií (Podaktivita NP - Kvalifikačné programy).

Realizácia predmetnej aktivity má predovšetkým prispieť k sprehľadneniu aktuálnej situácie v dodávateľských reťazcoch na Slovensku, k identifikácii medzier, ale tiež nevyužitého potenciálu etablovaných MSP na trhu,
a následne aj k objemovému nárastu výroby v jednotlivých priemyselných odvetviach. V konečnom dôsledku by tiež mala viesť k zvýšeniu exportu do zahraničia, t. j. k internacionalizácii MPS, ale najmä k zníženiu importu komodít, ktoré sú v súčasnosti predmetom dovozu.

V prvej fáze realizácie tejto projektovej podaktivity je cieľom agentúry SARIO spoznať potreby pôvodných výrobcov zariadení (OEMs) a ich kľúčových dodávateľov (Tier1, Tier2). Toto poznanie poskytne predstavu
o tom, čo musia spoločnosti nachádzajúce sa na nižších priečkach dodávateľských reťazcov (a firmy v súčasnosti mimo sietí) dosiahnuť, aby sa dokázali posunúť na vyššie priečky.

V rámci Národného projektu má agentúra SARIO ambíciu vytvoriť komplexný databázový nástroj mapujúci nielen aktuálnu situáciu
a zákonitosti platné v dodávateľských reťazcoch, ale aj nevyužívaný potenciál na Slovensku etablovaných MSP a dlhodobé požiadavky kľúčových odberateľov.

Agentúra SARIO zabezpečí pravidelnú aktualizáciu interaktívnej databázy
a dát v nej zverejnených. S cieľom zaistiť aktívne zapájanie sa členov cieľovej skupiny NP do databázy – formou aktualizácie vlastných údajov
a využívania ponúknutých nástrojov, budú do databázového systému postupne pridávané nové interaktívne prvky s cieľom zabezpečiť trvalú udržateľnosť tohto produktu.

Užívateľmi tohto produktu budú zástupcovia podnikovej sféry, štátnej
a verejnej správy (ako napr. MH SR, MZV, obchodní radcovia zastupiteľských úradov SR v zahraničí), obchodné a priemyselné, bilaterálne komory, profesijné združenia, široká verejnosť a pod.