Prax pre univerzity, riešenia pre firmy

PRAX PRE UNIVERZITY, RIEŠENIA PRE FIRMY
SLUŽBY NA PODPORU TRANSFERU TECHNOLÓGIÍ

PRAX PRE UNIVERZITY, RIEŠENIA PRE FIRMY
Agentúra SARIO sa dlhodobo usiluje podporiť rast investícií s vyššou pridanou hodnotou a proaktívne reagovať na výzvy, ktorým firmy na Slovensku čelia. Jednou z výziev je nízka dostupnosť kvalifikovanej pracovnej sily, ktorá môže byť bariérou pri rozvoji inovatívnych firiem a brzdí prechod k vedomostnej ekonomike a priemyslu 4.0.

Napriek kvalitnej práci pedagógov, zručnosti absolventov nedostatočne reflektujú potreby pracovného trhu, čo je dôsledkom nedostatočnej spolupráce univerzít s praxou. Univerzitám ako aj malým a stredným podnikom často chýbajú personálne kapacity a financie na rozvoj vzájomných vzťahov a spolupráce. Preto agentúra SARIO rozvíja svoju agendu zameranú práve na prepájanie akademickej pôdy s praxou.

Hlavná myšlienka projektu Prax pre univerzity, riešenia pre firmy
Podpora nadväzovania spolupráce firiem s akademickým prostredím. Priniesť nové partnerstvá, príležitosti praxe pre študentov, kontakty a pozitívnu publicitu. Univerzity a firmy sú hlavnými inovačnými aktérmi a ich kooperácia je kľúčová pre zvyšovanie inovatívnosti a celkovej konkurencieschopnosti ekonomiky.
 

Ciele projektu
  • rast transferu technológií a výskumu z akadémie do praxe
  • stimulácia inovácií v slovenských firmách
  • zlepšenie praktických zručností absolventov, tak aby reflektovali požiadavky pracovného trhu

Prečo sa zapojiť?
Získate možnosť nadviazať nové partnerstvá, podchytiť si mladé talenty, spropagovať sa medzi budúcimi potenciálnymi zamestnancami.
 
Akou formou sa môžete zapojiť?
  • navrhnite témy bakalárskych, diplomových a dizertačných prác na základe zadaní z praxe, ktoré potrebujete vyriešiť
  • ponúknite stáž pre študentov
  • vytipujte oblasti pre vytvorenie spoločných výskumno-vývojových projektov s fakultou
 
Ako to funguje?

Účasť na projekte si nevyžaduje žiadnu byrokraciu, podmienky účasti sú flexibilné a služby SARIO sú bezplatné!

Agentúra SARIO spáruje predložené témy od firiem s fakultami a usporiada matchmakingové podujatia, na ktorých budú mať výskumníci, profesori a študenti možnosť nadviazať priamy kontakt s firmami, a naštartovať spoluprácu.
 

NAPLÁNUJTE SI STRETNUTIE FORMOU ROKOVANIA. 
V registračnom portáli počas párovania stretnutí zvoľte SARIO - Prax pre univerzity, riešenia pre firmy/
Practice for universities, solutions for companies. 
 
 

CVTI SR

Centrum transferu technológií pri CVTI SR (CTT CVTI SR)* je pracovisko s celoslovenskou pôsobnosťou zamerané na poskytovanie podpory v oblastiach ochrany a komerčného zhodnocovania priemyselného vlastníctva a prepájania akademickej sféry so súkromnou.

Aktivity a služby CTT CVTI SR sú orientované prednostne na dve základné cieľové skupiny:
1) vedeckovýskumné inštitúcie – vysoké školy, Slovenská akadémia vied, rezortné výskumné ústavy,
2) podnikateľské subjekty a široká verejnosť.
 
Slovenským podnikateľom a širokej verejnosti ponúkame bezplatné rešeršné služby, informačné a poradenské služby v oblasti duševného vlastníctva a spolupráce s akademickou sférou v oblasti výskumu a vývoja.
 
Zahraničným podnikateľským subjektom bezplatne poskytujeme službu vyhľadania partnerov pre výskum a vývoj zo slovenského akademického prostredia.
 
Inovačné aktivity zahŕňajúce výskum a vývoj realizované za účelom budúceho komerčného zhodnotenia si vyžadujú nemalé investície v podobe času a financií. Aby ste neskúmali už vyskúmané a neporušovali práva tretích strán, nechajte si vypracovať rešerš. Ak nemáte vlastné kapacity na realizáciu výskumnej úlohy, môžete sa s požiadavkou na spoluprácu obrátiť na akademické inštitúcie. Ak neviete, kde v týchto aktivitách začať, kontaktujte:
Centrum transferu technológií pri CVTI SR
Lamačská cesta 8/A, 811 04  Bratislava
+421 2 69253 108
ctt@cvtisr.sk
*CTT CVTI SR je organizačnou zložkou Centra vedecko-technických informácií SR, priamo riadenej organizácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.
 
Veda pre prax
Na pôde slovenských univerzít, Slovenskej akadémie vied a rezortných výskumných ústavov vedci každodenne pri práci na výskumných projektoch v rôznych oblastiach využívajú svoje schopnosti a rokmi nadobudnuté skúsenosti pre vytváranie nádejných inovácií pre prax.

Centrum transferu technológií pri CVTI SR (CTT CVTI SR) podporuje rôzne možnosti rozširovania povedomia o schopnostiach a know-how vedeckých tímov a jednou z významných príležitostí na propagáciu vedy zo slovenských vedeckovýskumných inštitúcií je podujatie Slovenská kooperačná burza. Podporou účasti na podujatí dostávajú výskumné tímy možnosť prezentovať svoje kompetencie, hotové technológie a prebiehajúce projekty pred súkromným sektorom a tým zvýšiť šancu na uplatnenie ich práce v praxi.

NAPLÁNUJTE SI STRETNUTIE FORMOU ROKOVANIA. V registračnom portáli počas párovania stretnutí zvoľte „ Centrum transferu technológií pri CVTI SR“.