INNOTRANS Berlin 2022-ZMENA TERMÍNU!

Dátum: 
20 - 23 september 2022
Miesto: 
Messe Berlin, Messedamm 22, 14055 Berlin, Nemecko
Organizátor: 
SARIO Národný projekt
▷ Weltleitmesse InnoTrans auf 2022 verschoben | Presseportal
NOVÝ TERMÍN KONANIA VEĽTRHU 
20. – 23. september 2022

Organizátor národného stánku:

Agentúra SARIO v rámci národného projektu 'Podpora internacionalizácie MSP', ktorý je realizovaný v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, prioritnej osi 3, investičnej priority 3.2, špecifického cieľa 3.2.1 zameraného na nárast internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ.
 
Cieľová skupina:
  • Slovenské malé a stredné podniky so sídlom mimo Bratislavského kraja.
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu si dovoľuje pozvať slovenských malých a stredných podnikateľov so sídlom mimo Bratislavského kraja na možnú prezentáciu v rámci národného stánku na najväčšom medzinárodnom veľtrhu pre železničnú, dopravnú a koľajovú techniku, stavbu tunelov a mostov InnoTrans Berlin od 20.-23. septembra 2022.
 
Cieľom účasti slovenských spoločností v spoločnej národnej expozícii je možnosť prezentovať svoju podnikateľskú činnosť a predstaviť zahraničným partnerom sortiment svojich výrobkov, ako aj nadviazať obchodné kontakty s cieľom uzatvorenia obchodných kontraktov a exportu výrobkov do zahraničia.
 
Veľtrh zahŕňa všetky segmenty branže:
  • Railway Technology - Železničné a koľajové technológie, dopravné prostriedky
  • Interiors, Travel catering - Interiér, osvetlenie, sedadlá, vybavenie, catering
  • Railway Infrastructure - Železničná infraštruktúra, stanice, prevádzka, vybavenie  
  • Public Transport - Verejná hromadná doprava, dopr. prostriedky (metro, električky, trolejbusy, autobusy) infraštruktúra, vybavenie
  • Transport IT, Services - Informačné technológie, služby
  • Tunnel Construction - Stavba tunelov a mostov 
 
Agentúra SARIO v rámci priamej podpory účasti slovenských spoločností na veľtrhu INNOTRANS 2020 uhradí náklady na vybudovanie spoločnej expozície (prenájom plochy, výstavbu stánku a technické pripojenia), povinný registračný poplatok výstavisku za každého vystavovateľa, základný zápis do katalógu vystavovateľov, ktorý vydáva zahraničný organizátor, výrobu a zápis do vystavovateľského katalógu zúčastnených slovenských spoločností.

Zúčastnené slovenské spoločnosti si individuálne hradia náklady na svojich vyslaných zástupcov (cestovné, stravné, ubytovanie) a náklady súvisiace s nadštandardnými požiadavkami.

V závislosti od veľkosti prenajatej plochy (70m2) je účasť na spoločnej expozícii limitovaná na maximálne 7 slovenských spoluvystavovateľov, z uvedeného dôvodu, okrem splnenia podmienok účasti v Schéme na podporu MSP v SR, rozhoduje o účasti dátum a čas riadne vyplnenej a prijatej registrácie vystavovateľa.
 
Prezentačný priestor pre jedného vystavovateľa je cca. do 10 m2. Prioritu zaradenia do spoločnej expozície majú výrobné spoločnosti, ktorých podnikateľská činnosť je spätá so zameraním veľtrhu.
 
REGISTRÁCIA
Registrácia na podujatie bola ukončená. V prípade dodatočných otázok kontaktujte veltrhy@sario.sk.