Medzinárodný Technický Veľtrh Plovdiv 2021

Dátum: 
26 sep - 01 október 2022
Miesto: 
Mezhdunaroden Panair, Plovdiv, Bulharsko
Organizátor: 
SARIO Národný projekt
Kontakt: 

Simona Novosadová, E: simona.novosadova@sario.sk, T: +421 915 838 979

Pozor!
Zmena termínu - Nový termín realizácie podujatia je 26. 09. – 01. 10. 2022


Organizátor národného stánku:
Agentúra SARIO v rámci národného projektu 'Podpora internacionalizácie MSP', ktorý je realizovaný v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, prioritnej osi 3, investičnej priority 3.2, špecifického cieľa 3.2.1 Integrovaná infraštruktúra, prioritnej osi 11, investičnej priority 3b, špecifického cieľa 11.2 zameraného na nárast internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ.
 
Cieľová skupina:
  • Slovenské malé a stredné podniky so sídlom mimo Bratislavského kraja.
 
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO), v rámci národného projektu „Podpora internacionalizácie MSP“, si dovoľuje pozvať slovenských podnikateľov/spolu-vystavovateľov na možnú prezentáciu v rámci národného stánku na Medzinárodnom technickom veľtrhu Plovdiv 2022, ktorý sa bude konať v termíne 26. septembra - 1. októbra 2022.

Cieľom účasti slovenských spoločností v spoločnej národnej expozícii je možnosť prezentovať svoju podnikateľskú činnosť a predstaviť zahraničným partnerom sortiment svojich výrobkov, ako aj nadviazať obchodné kontakty s cieľom uzatvorenia obchodných kontraktov a exportu výrobkov do zahraničia.

Medzinárodný technický veľtrh Plovdiv je najvýznamnejší veľtrh svojho druhu na Balkáne, pokrývajúci celý rad technológií a zariadení pre odvetvia energetiky, strojárstva, informačných technológií, stavebníctva, robotiky a automatizácie, ako aj automobilového priemyslu.
 
V roku 2019 sa na podujatí zúčastnilo celkovo 468 vystavujúcich spoločností z 34 krajín sveta, 182 spoločností sa na veľtrhu predstavilo po prvýkrát. Medzinárodný technický veľtrh Plovdiv navštívilo v roku 2019 až 24 tisíc špecialistov z 25 krajín sveta, podujatie získalo 650 publikácií v médiách. 
 
Sektory výstavy:
  • Energetika, ekológia, chemický priemysel a vodné hospodárstvo
  • Strojárstvo, robotika a automatizácia
  • Stavebná technika, stavebné materiály a vybavenie
  • Informačné a digitálne technológie
  • Automotive, logistika a vybavenie
Výstupná správa z Medzinárodného technického veľtrhu Plovdiv 2019

Agentúra SARIO v rámci priamej podpory účasti slovenských spoločností na Medzinárodnom technickom veľtrhu Plovdiv 2021 uhradí náklady na vybudovanie spoločnej expozície (prenájom plochy, výstavbu stánku a technické pripojenia), povinný registračný poplatok výstavisku za každého vystavovateľa, základný zápis do katalógu vystavovateľov, ktorý vydáva zahraničný organizátor, výrobu a zápis do vystavovateľského katalógu zúčastnených slovenských spoločností.
 
Agentúra SARIO v rámci priamej podpory účasti slovenských spoločností na veľtrhu ITF Plovdiv 2022 uhradí:
  • náklady na vybudovanie spoločnej expozície (prenájom plochy, výstavbu stánku a technické pripojenia),
  • drobné občerstvenie v rámci expozície,
  • povinný registračný poplatok výstavisku za každého vystavovateľa,
  • základný zápis do katalógu vystavovateľov, ktorý vydáva zahraničný organizátor, výrobu a zápis do vystavovateľského katalógu zúčastnených slovenských spoločností.

Zúčastnené slovenské spoločnosti si individuálne hradia náklady na svojich vyslaných zástupcov (cestovné, stravné, ubytovanie) a náklady súvisiace s nadštandardnými požiadavkami.

V závislosti od veľkosti prenajatej plochy je účasť na spoločnej expozícii limitovaná na maximálne 5 Slovenských spoluvystavovateľov, z uvedeného dôvodu, okrem splnenia podmienok účasti v Schéme na podporu MSP v SR, rozhoduje o účasti dátum a čas riadne vyplnenej a prijatej registrácie vystavovateľa.

Prezentačný priestor pre jedného vystavovateľa je cca do 10 m2.
Prioritu zaradenia do spoločnej expozície majú výrobné spoločnosti, ktorých podnikateľská činnosť je spätá so zameraním veľtrhu.
 
REGISTRÁCIA
V prípade záujmu o účasť v spoločnej expozícii na veľtrhu ITF Plovdiv, prosím vyplňte registračný formulár spolu so všetkými požadovanými náležitosťami a prílohami najneskôr do 31. júla 2021.