Potravinársky veľtrh Alimentaria Barcelona 2022

Dátum: 
04 - 07 apríl 2022
Miesto: 
Barcelona, Španielsko
Organizátor národného stánku:
Agentúra SARIO v rámci národného projektu Podpora internacionalizácie MSP, ktorý je realizovaný v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, prioritnej osi 11, investičnej priority 3b, špecifického cieľa 11.2 zameraného na nárast internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ.

Cieľová skupina:
Slovenské malé a stredné podniky so sídlom mimo Bratislavského kraja, ktoré riadne vyplnia registračný formulár so všetkými požadovanými náležitosťami a prílohami.

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu si dovoľuje pozvať slovenských malých a stredných podnikateľov so sídlom mimo Bratislavského kraja na možnú prezentáciu v rámci národného stánku na medzinárodnom potravinárskom veľtrhu Alimentaria 2022, ktorý sa uskutoční v termíne 04-07 apríl 2022, v Barcelone, v Španielsku.

Cieľom účasti slovenských spoločností v spoločnej národnej expozícii je možnosť prezentovať svoju podnikateľskú činnosť a predstaviť zahraničným partnerom sortiment svojich výrobkov, ako aj nadviazať obchodné kontakty s cieľom uzatvorenia obchodných kontraktov a exportu výrobkov do zahraničia.

Medzinárodný veľtrh potravín, nápojov a stravovacích služieb
Alimentaria je významným medzinárodným veľtrhom pre všetkých profesionálov v odvetví potravín, nápojov a gastronomických služieb a predstavuje podujatie, kde sa prezentujú inovácie, najnovšie trendy a internacionalizácia odvetvia.

Sektory výstavy:
  • medzinárodný pavilón
  • Alimentaria trendy – organické a funkčné potraviny, halal potraviny, potraviny pre alergikov, fine food
  • sladkosti, sušienky, cukrovinky a pochutiny
  • rôzne potravinárske produkty a nápoje
  • mäso a mäsové produkty
  • mliečne produkty
  • konzervované produkty
  • Restaurama – HORECA
  • stredomorské jedlá, čerstvé produkty, olivové oleje a rastlinné oleje
 
Všetky dodatočné informácie o veľtrhu nájdete na oficiálnej stránke podujatia alimentaria.com

Agentúra SARIO v rámci priamej podpory účasti slovenských spoločností na veľtrhu Alimentaria 2022 uhradí uhradí náklady na vybudovanie spoločnej expozície (prenájom plochy, výstavbu stánku a technické pripojenia), prepravu exponátov a propagačných materiálov, drobné občerstvenie v rámci expozície, povinný registračný poplatok výstavisku za každého vystavovateľa, základný zápis do katalógu vystavovateľov, ktorý vydáva zahraničný organizátor, výrobu a zápis do vystavovateľského katalógu zúčastnených slovenských spoločností.

Zúčastnené slovenské spoločnosti si individuálne hradia náklady na svojich vyslaných zástupcov (cestovné, stravné, ubytovanie) a náklady súvisiace s nadštandardnými požiadavkami.

V závislosti od veľkosti prenajatej plochy (108 m2) je účasť na spoločnej expozícii limitovaná na maximálne 10 slovenských spoluvystavovateľov.
Z uvedeného dôvodu, okrem splnenia podmienok účasti v Schéme na podporu MSP v SR, rozhoduje o účasti dátum a čas riadne vyplnenej a prijatej registrácie vystavovateľa.

Prezentačný priestor pre jedného vystavovateľa je cca do 10 m2. Prioritu zaradenia do spoločnej expozície majú spoločnosti, ktorých podnikateľská činnosť je spätá so zameraním veľtrhu a zároveň vystavujú po prvý krát v rámci národnej expozície.

REGISTRÁCIA
V prípade záujmu o účasť v spoločnej expozícii na veľtrhu Alimentaria 2022, prosím, vyplňte registračný formulár spolu so všetkými požadovanými náležitosťami a prílohami najneskôr do 28. 2. 2022.