Registrácia — Obchodné príležitosti na Ukrajine s online konzultáciami (webinár)

Správa s upozornením

Možnosť odosielať tento formulár bola ukončená.
Súhlasím so zhromažďovaním, uchovaním a spracovaním osobných údajov prevádzkovateľom, ktorým je Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu so sídlom Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava, IČO: 36070513 (príp. jeho zamestnancom) podľa čl. 6 ods. 1 a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „nariadenie“), ako aj v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre účely:
 
 • zasielania organizačno- technických informácií súvisiacich s predmetným Podujatím  a zverejňovania svojich údajov v tlačených a elektronických (E-bulletin) materiáloch súvisiacich s predmetným Podujatím
 • zaradenia svojich údajov do elektronickej databázy prevádzkovateľa, ako i s poskytovaním týchto údajov tretím osobám, ktoré prejavia záujem o obchodnú spoluprácu
 
Tento súhlas udeľujem pre všetky údaje obsiahnuté v tomto formulári, zaslanou portrétovou fotografiou ako aj výsledky obrazových, zvukových a audiovizuálnych záznamov vyhotovených v súvislosti s predmetným Podujatím, a to po celú dobu 5 (piatich) rokov odo dňa udelenia súhlasu alebo do doby, kedy dotknutá osoba priamo a účinne zašle prevádzkovateľovi informáciu o tom, že si neželá, aby boli jej/jeho osobné údaje naďalej spracúvané na email gdpr@sario.sk.
 
Zároveň som si vedomý/á svojich práv v súvislosti so spracúvaním vyššie uvedených osobných údajov:
 • právo požadovať prístup k svojim osobným údajom
 • právo na opravu osobných údajov
 • právo na vymazanie osobných údajov
 • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov
 • právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov
 • právo na prenosnosť svojich osobných údajov
 • právo odvolať súhlas (ak je súhlas právnym základom spracúvania) na email gdpr@sario.sk
 • právo podať sťažnosť dozornému orgánu, t. j. Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
So všetkými vyplnenými časťami tohto formulára som bol/a oboznámený/á, všetky údaje sú presné a pravdivé a sú poskytované dobrovoľne. Sumarizované údaje z tohto formulára môžu byť použité prevádzkovateľom pre štatistické účely, a to pre vnútornú potrebu prevádzkovateľa.
 
Ako Dotknutá osoba svojím podpisom zároveň vyhlasujem, že si Prevádzkovateľ splnil svoju informačnú povinnosť v zmysle Nariadenia, a to v stručnej, transparentnej, zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme, formulované jasne a jednoducho.

Tieto informácie mi Prevádzkovateľ poskytol elektronickými prostriedkami, a to vo forme zverejnenia týchto informácií na webovom sídle Prevádzkovateľa prostredníctvom odkazu http://www.sario.sk/sk/o-nas/ochrana-osobnych-udajov 
 
I consent to the collection, storage and processing of my personal data by the Controller, which is the Slovak Investment and Trade Development Agency with the registered office at Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava, Company ID: 36070513 (or by its employee) pursuant to Article 6 (1)(a) of the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, repealing Directive 95/46/EC (hereinafter referred to as the “Regulation”), as well as pursuant to Act No. 18/2018 Coll. on the protection of personal data, amending and supplementing certain acts, for the purposes: 
 • sending organisational and technical information related to the above mentioned Event, and publication of my data in the printed and electronic (E-bulletin) materials related to the above mentioned Event
 • inclusion of my data into the electronic database of the Controller, as well as to the provision of these data to third parties interested in commercial cooperation
 
I grant this consent for all the data included in this registration form, as well as the submitted portrait photography and the results of photo, video, audio and audio-visual recordings made in connection with the Event, and this for the period of 5 (five) years from the date of granting my consent, nevertheless, until the time the data subject directly and effectively sends the information to the Controller indicating that s/he does not wish his/her personal data to continue to be processed by e-mail gdpr@sario.sk.
 
At the same time, I am aware of my rights with regard to the processing of the above personal data:
 • the right to request access to my personal data
 • the right to have my personal data corrected
 • the right to have my personal data deleted
 • the right to limit the personal data processing
 • the right to object to the personal data processing
 • the right to portability of my personal data
 • the right to withdraw my consent (where consent forms the legal basis of the processing) by sending email to gdpr@sario.sk
 • the right to file a complaint with the supervisory authority, i.e. the Office for the Protection of Personal Data of the Slovak Republic
 
I have been acquainted with all completed parts of this form, all the data are accurate and true and are being provided voluntarily. The summarised data from this form may be used by the Controller for statistical purposes, and this for the internal needs of the Controller.
 
As a Data Subject I hereby declare by my signature that the Controller has fulfilled its information obligation under the Regulation in a concise, transparent, comprehensible and easily accessible form, formulated clearly and easily.     
 
This information was provided by Controller to me by electronic means, in the form of publishing this information at Controller's Web site via the link http://www.sario.sk/sk/o-nas/ochrana-osobnych-udajov