Registrácia — Podnikajte v Mexiku s pomocou EÚ programu — Low Carbon Business Action

Správa s upozornením

Možnosť odosielať tento formulár bola ukončená.
Súhlasím so zhromažďovaním, uchovaním a spracovaním osobných údajov prevádzkovateľom, ktorým je Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu so sídlom Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava, IČO: 36070513 (príp. jeho zamestnancom) podľa čl. 6 ods. 1 a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len 'nariadenie'), ako aj v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre účely:
 
  • zasielania organizačno- technických informácií súvisiacich s organizáciou webinára,  účasťou na podnikateľských misiách do Mexika, možnosťou vyhľadania obchodných partnerov v teritóriu Mexiko,  sprostredkovanie kontaktov spoločnostiam, ktoré prejavia záujem o obchodnú spoluprácu v spolupráci so Zastupiteľským úradom (ZÚ) v Mexiku 
  • zaradenia svojich údajov do elektronickej databázy prevádzkovateľa za účelom zasielania newslettera a hromadných informačných e-mailov o podujatiach a aktivitách prevádzkovateľa, ako i s poskytovaním týchto údajov tretím osobám, ktoré prejavia záujem o obchodnú spoluprácu
 
Tento súhlas udeľujem pre všetky údaje obsiahnuté v tomto formulári a dotazníku, a to po celú dobu 5 (piatich) rokov odo dňa udelenia súhlasu alebo do doby, kedy dotknutá osoba priamo a účinne zašle prevádzkovateľovi informáciu o tom, že si neželá, aby boli jej/jeho osobné údaje naďalej spracúvané na email gdpr@sario.sk alebo po dobu povinnej archivácie stanovenej príslušnými právnymi predpismi.
 
Zároveň som si vedomý/á svojich práv v súvislosti so spracúvaním vyššie uvedených osobných údajov:
  • právo požadovať prístup k svojim osobným údajom
  • právo na opravu osobných údajov
  • právo na vymazanie osobných údajov
  • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov
  • právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov
  • právo na prenosnosť svojich osobných údajov
  • právo odvolať súhlas (ak je súhlas právnym základom spracúvania) na email gdpr@sario.sk
  • právo podať sťažnosť dozornému orgánu, t. j. Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

So všetkými vyplnenými časťami tohto formulára som bol/a oboznámený/á, všetky údaje sú presné a pravdivé a sú poskytované dobrovoľne. Sumarizované údaje z tohto formulára môžu byť použité prevádzkovateľom pre štatistické účely, a to pre vnútornú potrebu prevádzkovateľa.
 
Ako Dotknutá osoba svojím podpisom zároveň vyhlasujem, že si Prevádzkovateľ splnil svoju informačnú povinnosť v zmysle Nariadenia, a to v stručnej, transparentnej, zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme, formulované jasne a jednoducho.

Tieto informácie mi Prevádzkovateľ poskytol elektronickými prostriedkami, a to vo forme zverejnenia týchto informácií na webovom sídle Prevádzkovateľa prostredníctvom odkazu https://www.sario.sk/sk/o-nas/ochrana-osobnych-udajov
 
Ako dotknutá osoba beriem na vedomie, že prenos osobných údajov z územia Slovenskej republiky na jednotlivé ZÚ SR v zahraničí (Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Mexiku) sa nepovažuje za cezhraničný prenos osobných údajov. MZVEZ SR a jednotlivé ZÚ rešpektujú a plnia svoje povinnosti vo vzťahu k ochrane osobných údajov, ktoré vyplývajú predovšetkým z nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), ďalej len 'všeobecné nariadenie o ochrane údajov' a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ďalej len 'zákon o ochrane osobných údajov'.

Viac o ochrane osobných údajov MZVEZ SR na www.mzv.sk/ochrana-osobnych-udajov