Regionálna investičná pomoc a výzva na synergickú podporu projektov

Regionálnou investičnou pomocou môžu byť podporené nové aj expandujúce, malé aj veľké spoločnosti, v domácom aj zahraničnom vlastníctve. Nakoľko je, okrem zvyšovania konkurencieschopnosti Slovenska, jedným z hlavných cieľov investičnej pomoci aj znižovanie regionálnych rozdielov, maximálna intenzita (miera) podpory a minimálne podmienky investičnej pomoci závisia od konkrétnej investičnej lokality.
Maximálne intenzity regionálnej investičnej pomoci (ako % z oprávnených nákladov):

 

Zákon o regionálnej investičnej pomoci vymedzuje nasledovné oprávnené druhy projektov:
  • priemyselná výroba
  • technologické centrá
  • kombinované projekty priemyselnej výroby a technologického centra
  • centrá podnikových služieb
Každá z uvedených kategórií má určené minimálne podmienky. Na regionálnu investičnú pomoc nie je právny nárok.

V súčasnosti je otvorená taktiež výzva zameraná na synergickú podporu projektov podporených investičnou pomocou. Investori, ktorým bola na realizáciu ich projektov udelená investičná pomoc vo forme daňovej úľavy, si môžu na ten istý projekt zažiadať aj o nenávratný finančný príspevok (priama forma pomoci). V rámci tejto výzvy sú podporiteľné projekty:
  • Priemyselnej výroby
  • Technologických centier
Výsledkom projektu musí byť nový / inovovaný produkt alebo inovovaný produkčný proces a musí byť v súlade so Stratégiou výskum a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR (RIS 3). Príspevky sú poskytované z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.Investičná pomoc 08/2021


Viac o regionálnej investičnej pomoci sa dozviete:
Viac o výzve na synergickú podporu projektov podporených investičnou pomocou sa dozviete:
V prípade otázok nás, prosím neváhajte kontaktovať na invest@sario.sk.