Oznamovanie protispoločenskej činnosti

Ochrana oznamovateľov protispoločenskej činnosti a informácie o podávaní a vnútornom systéme preverovania oznámení protispoločenskej činnosti

Podmienky poskytovania ochrany osobám v pracovnoprávnom vzťahu v súvislosti s oznamovaním kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti (ďalej len „protispoločenská činnosť“), práva a povinnosti osôb pri oznamovaní protispoločenskej činnosti upravuje zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 54/2019 Z. z.").

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (ďalej len „SARIO“) v súlade s § 10 a 11 zákona č. 54/2019 Z. z. vydala vnútorný predpis - Smernicu č. S22 o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti  (ďalej len „smernica“). Smernica určuje podrobnosti o podávaní oznámení, zodpovednú osobu a jej povinnosti pri evidovaní a preverovaní oznámení o protispoločenskej činnosti a o zabezpečení podmienok poskytovania ochrany osobám pri oznamovaní protispoločenskej činnosti v podmienkach SARIO.
 
Zodpovedná osoba  plní úlohy zamestnávateľa pri podávaní, preverovaní a evidovaní oznámení súvisiacich s protispoločenskou činnosťou Zodpovedná osoba je viazaná len pokynmi štatutárneho orgánu zamestnávateľa, t.j. generálneho riaditeľa SARIO. SARIO v zmysle zákona určila osobu, ktorá plní úlohy zamestnávateľa ako zodpovedná osoba, ktorou je doc. Ing. František Vojtech.
Oznámenie je uvedenie skutočností, o ktorých sa fyzická osoba dozvedela v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie v súvislosti s činnosťou vo verejnom záujme a ktoré sa týkajú protispoločenskej činnosti.
Kvalifikované oznámenie je oznámenie, ktoré môže prispieť alebo prispelo k objasneniu závažnej protispoločenskej činnosti alebo k zisteniu alebo k usvedčeniu jej páchateľa.
Oznamovateľ je fyzická osoba, ktorá v dobrej viere urobí oznámenie SARIO – orgánu príslušnému na prijatie oznámenia alebo zamestnávateľovi; za oznamovateľa sa považuje aj blízka osoba oznamovateľa, ktorá je v pracovnoprávnom vzťahu k tomu istému zamestnávateľovi ako oznamovateľ, k zamestnávateľovi, ktorý je závislou osobou vo vzťahu k zamestnávateľovi oznamovateľa alebo k zamestnávateľovi, ktorý je založený alebo zriadený zamestnávateľom oznamovateľa.
Chránený oznamovateľ je osoba, ktorá podľa zákona č. 54/2019 Z. z. urobila kvalifikované oznámenie, o čom jej prokurátor alebo orgán, ktorý je príslušný na konanie o správnom delikte, doručí písomné oznámenie o poskytnutí ochrany.

Závažnou protispoločenskou činnosťou je:
trestný čin:
1.    poškodzovania finančných záujmov Európskej únie podľa § 261 až 263 Trestného zákona,
2.    machinácií pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe podľa § 266 až 268 Trestného zákona,
3.    verejných činiteľov podľa § 326 až 327a Trestného zákona
4.    korupcie podľa:
  • prijímania úplatku podľa § 328 - 331 Trestného zákona,
  • podplácania podľa § 332 – 335 Trestného zákona,
  • nepriamej korupcie podľa § 336 Trestného zákona,
5.    za ktorý Trestný zákon ustanovuje trest odňatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby prevyšujúcou tri roky,

a správny delikt:
1.    za ktorý možno uložiť pokutu s hornou hranicou určenou výpočtom, alebo
2.    za ktorý možno uložiť pokutu s hornou hranicou vo výške najmenej 30 000 eur.

Oznámenie týkajúce sa protispoločenskej činnosti je možné podať v zmysle článku III smernice zodpovednej osobe nasledovnými spôsobmi:
a) elektronickou poštou zaslanou na mailovú adresu zodpovednej osoby: protispolocenskacinnost@sario.sk, ktorá je v zmysle zákona dostupná nepretržite 24 hodín denne, a na ktorú má prístup len zodpovedná osoba,
b) písomne prostredníctvom pošty v uzatvorenej obálke s označením „OZNÁMENIE PROTISPOLOČENSKEJ ČINNOSTI“ na adresu: SARIO, Mlynské nivy 44/b, 821 09 Bratislava-Ružinov.,
c) osobne, doručením písomného podnetu priamo do rúk zodpovednej osoby alebo do označenej schránky na recepcii SARIO, ktorú kontroluje a vyberá len zodpovedná osoba. Podanie podnetu podľa tohto písmena je možné urobiť v pracovné dni v čase od: 09:30 do: 14:00,
d) ústne, priamo zodpovednej osobe, ktorá o ňom vyhotoví záznam (zo záznamu musí byť preukázaný predmet oznámenia, deň jeho podania, osoba, ktorá ho podáva s uvedením jej mena, priezviska a adresy jej trvalého pobytu, meno a priezvisko zodpovednej osoby a podpisy oznamovateľa a zodpovednej osoby).

Aby bolo možné Vaše oznámenie hodnoverne preveriť, musí obsahovať aktuálne, konkrétne a overiteľné informácie, ktoré nasvedčujú spáchaniu niektorého z vyššie uvedených trestných činov a správnych deliktov.
SARIO, ako zamestnávateľ v zmysle ustanovení zákona, je povinná prijať a prostredníctvom zodpovednej osoby preveriť každé oznámenie do 90 dní od jeho prijatia, ktorú lehotu možno predĺžiť o ďalších 30 dní s tým, že predĺženie lehoty sa oznámi oznamovateľovi s uvedením dôvodov predĺženia. Pri preverovaní oznámení je povinnosťou zachovávanie mlčanlivosti o totožnosti oznamovateľa.

SARIO je povinná oznámiť oznamovateľovi výsledok preverenia oznámenia a opatrenia, ak sa prijali na základe preverenia oznámenia a to do 10 dní od preverenia oznámenia. Podrobnejší postup SARIO pri vybavovaní oznámení protispoločenskej činnosti ako aj pri ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti upravuje vnútroorganizačný predpis - Smernica S22 o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti.

Na protikorupčnú linku nie je možné podávať:
  • podania/sťažnosti podľa osobitných predpisov, napr. zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov,
  • podania v zmysle iných všeobecne záväzných právnych predpisov (napr. podania v rámci správneho konania, žiadosti v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov a pod.),
  • trestné oznámenia, ktoré patria do kompetencie orgánov činných v trestnom konaní, t.j. polície a prokuratúry.
SARIO sa nebude zaoberať neúplnými, nejasnými, príp. nezrozumiteľnými podaniami alebo podaniami/sťažnosťami, ktoré sú namierené proti iným orgánom štátnej správy.

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) je príspevkovou organizáciou Ministerstva hospodárstva SR. Rozhodnutím č. 8/2022 ministra hospodárstva z 21. júla 2022, bola prijatá Protikorupčná politika Ministerstva hospodárstva SR a vybraných právnických osôb v jeho pôsobnosti, ktorou je aj agentúra SARIO.

Predmetné rozhodnutie ministra nadobudlo účinnosť 1. augusta 2022 a bližšie informácie ohľadom protikorupčnej politiky v rezorte hospodárstva môžete nájsť tu:

https://www.mhsr.sk/ministerstvo/prevencia-korupcie/protikorupcna-politika-mh-sr-a-vybranych-pravnickych-osob-v-jeho-posobnosti?csrt=4665377147263087675

https://www.mhsr.sk/ministerstvo/prevencia-korupcie/protikorupcny-program-mh-sr

https://www.mhsr.sk/ministerstvo/prevencia-korupcie