Ochrana osobných údajov

Podmienky ochrany súkromia

Ochrana osobných údajov našich klientov a iných fyzických osôb je pre nás dôležitá. Tieto podmienky vysvetľujú akým spôsobom spracúvame pri našej činnosti osobné údaje v rámci Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu, so sídlom: Mlynské nivy 44/b, 821 09 Bratislava, IČO: 36 070 513 (ďalej len „My“). Ak máte akékoľvek otázky, môžete náš kontaktovať telefonicky na +421 2 58 260 100, e-mailom na gdpr@sario.sk,  alebo poštou na adresu nášho sídla.

Pri spracúvaní osobných údajov sa riadime primárne Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len ,,GDPR”), ktoré upravuje aj Vaše práva ako dotknutej osoby,[1] tými ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,Zákon“), ktoré sa na nás vzťahujú, ako aj ďalšími predpismi. Dodržiavame prijaté bezpečnostné opatrenia a pri spracúvaní osobných údajov postupujeme primerane podľa medzinárodných noriem a štandardov bezpečnosti.
Prečo spracúvame osobné údaje?
Spracúvanie osobných údajov je z našej strany nevyhnutné najmä preto, aby sme mohli:
  • poskytovať služby našim klientom;
  • plniť rôzne zákonné a zmluvné povinnosti; a
  • chrániť oprávnené záujmy nás, našich klientov a iných osôb.
Na aké účely a na základe akých právnych základov spracúvame osobné údaje?
 
ÚčelPrávny základ
Odvody do sociálnej poisťovnezákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení v znení neskorších predpisov, zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR
Odvody do zdravotnej poisťovnezákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR
Poskytovanie obchodných kontaktov s cieľom zjednodušiť, zefektívniť, zjednotiť a zaznamenávať históriu vzťahov s klientmi viažuce sa na činnosť SARIOsúhlas dotknutej osoby podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR / predzmluvný vzťah podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR / oprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR
Informácie a pozvania na podujatia SARIO - newsletter, direct emailOprávnený záujem
podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR
Plnenie zmluvných povinnostíPlnenie zmluvy podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR
Správa uchádzačov o zamestnanieSúhlas dotknutej osoby podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR / predzmluvný vzťah podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR
Evidencia účtovných dokladovzákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov , zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR
Potvrdenia za účelom udelenia trvalého pobytu predstaviteľov vedenia spoločností, ktoré majú status významného investora (je to v záujme Slovenskej republiky)zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR
Identifikácia a posúdenie oprávnenosti žiadateľa o účasť na podujatiach národného projektu Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis formou dotovaných služieb podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR
Žiadosť o sprístupnenie informáciíZákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)v znení neskorších predpisov podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR
Žiadosti o vízaPlnenie zmluvy podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR
Poskytovanie kontaktných údajov organizátorom výstav a zastupiteľským úradom pri organizovaní podnikateľských misií v zahraničíPlnenie zmluvy podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR
Identifikácia užívateľov v prípade narušenia bezpečnostiOprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR
Identifikácia počtu návštev stránkySúhlas dotknutej osoby podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR / oprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR
  

Aké oprávnené záujmy sledujeme pri spracúvaní osobných údajov?
Našimi oprávnenými záujmami pri spracúvaní Vašich osobných údajov sú výkon našej činností v zmysle zriaďovacej listiny SARIO v platnom znení pričom výkon týchto činností je verejným záujmom a ochrana bezpečnosti našej webovej stránky a eliminácia prípadných pokusov o narušenie jej bezpečnosti.

Komu sprístupňujeme Vaše osobné údaje?
Osobné údaje našich klientov a iných fyzických osôb sprístupňujeme len v nevyhnutnej miere a vždy pri zachovaní mlčanlivosti príjemcu údajov napr. našim zamestnancom, osobám, ktoré poverujeme vykonaním jednotlivých úkonov, našim účtovným a právnym poradcom, nášmu zriaďovateľovi, ktorým je Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky alebo poskytovateľom softvérového vybavenia alebo podpory, vrátane zamestnancov týchto osôb.

Do ktorých krajín prenášame Vaše osobné údaje?
Cezhraničný prenos Vašich osobných údajov to tretích krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EÚ, Island, Nórsko a Lichtenštajnsko) nezamýšľame. Za účelom cezhraničného prenosu Vašich osobných údajov to tretích krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EÚ, Island, Nórsko a Lichtenštajnsko) využívame bezpečné cloudové služby overeného poskytovateľa so servermi umiestnenými v jurisdikcii EÚ.

Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje?
Osobné údaje uchovávame najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú.

Ako o Vás získavame osobné údaje?
Ak ste náš klient, Vaše osobné údaje najčastejšie získavame priamo od Vás. V takom prípade je získanie Vašich osobných údajov dobrovoľné. V závislosti od konkrétneho prípadu neposkytnutie osobných údajov klientom môže mať dopad na našu schopnosť poskytnúť kvalitné služby alebo vo výnimočných prípadoch aj našu povinnosť odmietnuť poskytnúť služby. Osobné údaje o našich klientoch môžeme získavať aj z verejne dostupných zdrojov, od orgánov verejnej moci alebo od iných osôb.
Ak nie ste náš klient, Vaše osobné údaje najčastejšie získavame od našich klientov alebo z iných verejných alebo zákonných zdrojov ako napr. vyžiadaním od orgánov verejnej moci, výpisom z verejných registrov a pod.

Aké práva máte ako dotknutá osoba?
Ak o Vás spracúvame osobné údaje na základe Vášho súhlasu so spracúvaním osobných údajov, máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať.
Bez ohľadu na to máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného alebo verejného záujmu ako aj na účely priameho marketingu vrátane profilovania.
Ako klient máte právo považovať prístup k Vašim osobným údajom ako aj ich opravu. Ak spracúvame osobné údaje pri poskytovaní služieb nemáte ako klient ani ako iná fyzická osoba právo namietať proti takému spracúvaniu podľa článku 22 GDPR. Takisto máte právo kedykoľvek podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov.

Zmeny podmienok ochrany súkromia
Ochrana osobných údajov pre nás nie je jednorazovou záležitosťou. Informácie, ktoré sme Vám povinní vzhľadom na naše spracúvanie osobných údajov poskytnúť sa môžu meniť alebo prestať byť aktuálne. Z tohto dôvodu si vyhradzujeme možnosť kedykoľvek tieto podmienky upraviť a zmeniť v akomkoľvek rozsahu. V prípade, sa zmeníme tieto podmienky podstatným spôsobom, túto zmenu Vám dáme do pozornosti napr. všeobecným oznámením na našej webstránke https://www.sario.sk alebo osobitným oznámením prostredníctvom emailu.
 

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Ochrana Vašich osobných údajov je pre nás dôležitá. V Slovenskej agentúre pre rozvoj investícií a obchodu so sídlom Mlynské nivy 44/b, 821 09 Bratislava, IČO: 360 705 13 (ďalej iba „SARIO“) sa zaväzujeme poskytnuté osobné údaje chrániť.

Zaväzujeme sa vykonať všetky opatrenia, aby sme zamedzili zneužitiu osobných údajov, ktoré nám poskytujete. Vaše osobné údaje budeme spracúvať iba v prípade existencie právneho titulu pre spracovanie osobných údajov.

Základné pojmy a informácie

Dovoľte, aby sme Vám vysvetlili niektoré základné pojmy, ktoré sa týkajú ochrany osobných údajov. Veríme, že tak získate lepšie porozumenie a pochopenie, prečo v SARIO postupujeme pri spracovaní osobných údajov zvoleným spôsobom.

Osobným údajom je každá informácia o identifikovanej, alebo identifikovateľnej fyzickej osobe. Identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú je možno priamo, alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor (meno, priezvisko, číslo, sieťový identifikátor), alebo na jeden alebo viacero zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, generickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej, alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.

Zvláštne kategórie osobných údajov

Jedná sa iba o nové označenie citlivých osobných údajov. Je to taký osobný údaj, ktorý Vás sám o sebe môže poškodiť v spoločnosti, zamestnaní, škole, alebo môže zapríčiniť Vašu diskrimináciu. Takýto osobný údaj zvyčajne vypovedá o rasovom, alebo etnickom pôvode, politických názoroch, náboženskom vyznaní alebo filozofickom presvedčení, členstve v odboroch, prípadne dochádza k spracovaniu genetický údajov, biometrických údajov za účelom jedinečnej identifikácie fyzickej osoby a údajov o zdravotnom stave alebo sexuálnom živote, alebo sexuálnej orientácii fyzickej osoby.

Dotknutá osoba

Dotknutou osobou je fyzická osoba, ktorej sa osobné údaje týkajú, a ktorú je možné podľa osobného údaja identifikovať, alebo ktorá je identifikovateľná.

Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľom je fyzická, alebo právnická osoba, ktorá určuje účely a prostriedky spracovania osobných údajov a za spracovanie primerane zodpovedá. Ak nie je v týchto zásadách, alebo iných podmienkach služby (napríklad pri registrácii na podujatie organizované SARIO) uvedené inak, platí, že prevádzkovateľom osobných údajov je SARIO.

Sprostredkovateľ

Sprostredkovateľom  je fyzická alebo právnická osoba, ktorá na základe pokynov prevádzkovateľa  spracováva pre prevádzkovateľa  osobné údaje.
 
Spracúvanie osobných údajov

Spracúvanie osobných údajov je akákoľvek operácia, alebo súbor operácií, ktorá je vykonávaná s osobnými údajmi alebo súbormi osobných údajov pomocou, alebo bez pomoci automatizovaných postupov ako je zhromažďovanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovane, uloženie, prispôsobenie alebo pozmenenie, vyhľadanie, nahliadnutie, použitie, sprístupnenie prenosom, šírenie alebo akékoľvek iné sprístupnenie, zoradenie alebo kombinovanie, obmedzenie, výmaz alebo ich zničenie.

Aký právny predpis upravuje spracúvanie osobných údajov?

Spracovanie osobných údajov sa riadi najmä nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa 24. apríla 2016 o ochrane fyzický osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov), (ďalej iba pod skratkou „GDPR“). Národné predpisy môžu v niektorých prípadoch, tam kde to GDPR pripúšťa, stanoviť odlišné pravidlá. Tie upravuje Zákon 18/2018 Z. z., Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Kedy je možné osobné údaje spracúvať?

Pre zákonné spracovanie vašich osobných údajov musí byť naplnená aspoň jedna z podmienok uvedených v článku 6 GDPR. V prípade, že sa jedná o zvláštne kategórie osobných údajov, musí byť naplnená aspoň jedna z podmienok uvedených v článku 9 GDPR. V oboch prípadoch následne musia byť dodržané zásady spracovania osobných údajov uvedené v článku 5 GDPR.

Spracúvanie osobných údajov v SARIO

Prečo SARIO spracúva osobné údaje?

SARIO je príspevkovou organizáciou Ministerstva hospodárstva SR. Svojou činnosťou prispieva k zlepšovaniu podnikateľského prostredia a prílevu investícií na Slovensku. Pre vykonávanie tejto činnosti je nevyhnutné komunikovať so širokým spektrom spoločností a kontaktných osôb, ktorým zasielame informácie ohľadne legislatívy, obchodných kontaktov  alebo zaujímavých podujatí s cieľom podporovať rozvoj podnikateľského prostredia, rozvoj investícií a obchodu. Niektoré osobné informácie sú pre našu prácu nevyhnuté. Iné nám zverovať nemusíte, avšak ak sa rozhodnete zdieľať ich s nami, môžeme pre vás urobiť viac.

Aké osobné údaje spracúvame?

Nižšie sa dozviete, aké osobné údaje o Vás potrebujeme pri využití konkrétnej služby.

Zasielanie Newsletterov

Spracúvané osobné údaje Informačných emailov a štatistických údajov.

Spracúvané osobné údaje
 
a) Oslovenie (v prípade, že ste nám ho dobrovoľne poskytli, alebo ho evidujeme z predošlej komunikácie)

b) Meno a Priezvisko (v prípade, že ste nám ho dobrovoľne poskytli, alebo ho evidujeme z predošlej komunikácie)

c) Názov Vášho zamestnávateľa a Vaša pracovná pozícia (v prípade, že ste nám ho dobrovoľne poskytli, alebo ho evidujeme z predošlej komunikácie)

d) Emailová adresa do zamestnania

e) Telefónne číslo do zamestnania (v prípade, že ste nám ho dobrovoľne poskytli, alebo ho evidujeme z predošlej komunikácie)

Registrácia na podujatie, spracúvané osobné údaje, stretnutie organizované, alebo spoluorganizované SARIO     
       
Spracúvané osobné údaje

Zoznam spracúvaných osobných údajov sa môže líšiť podľa polí registračného formulára pre jednotlivé podujatia. Štandardne sa však jedná o tieto údaje potrebné k identifikácii osoby oprávnenej na vstup na podujatie a potrebné k vystaveniu daňového dokladu, alebo refundácii

a) Meno, priezvisko a oslovenie
b) Názov Vášho zamestnávateľa a Vaša pracovná pozícia
c) Emailová adresa do zamestnania
d) Telefónne číslo do zamestnania
e) údaje o platobnej karte (ak ste ju použili)


Nad rámec uvedeného môže dochádzať k spracovaniu akýchkoľvek ďalších osobných údajov v prípade, že nám ich sami dobrovoľne poskytnete. Vyhradzujeme si právo nevyžiadané osobné údaje zničiť. O tomto postupe budeme subjekt osobných údajov informovať.

Spracovanie osobných údajov pre iný účel

V niektorých prípadoch môže dochádzať k ďalšiemu spracovaniu osobných údajov, ktoré presahuje účel, za ktorým boli osobné údaje získané. Príkladom môže byť napríklad registrácia na podujatie, zároveň nám ale vzniká povinnosť archivácie vstupenky alebo faktúry, podľa príslušných právnych predpisov.

Zdieľanie osobných údajov

Zmluvní partneri

Aby sme boli schopní zaistiť vašu účasť na niektorých podujatiach, musíme niektoré vaše osobné údaje zdieľať z našimi zmluvnými partnermi. Vaše osobné údaje zdieľame s týmito partnermi iba v prípadoch, kedy sa aktívne podieľajú na príprave podujatia, alebo je nevyhnuté aby vás kontaktovali v súvislosti s pripravovaným podujatím.

Potrebné informácie sú medzi zmluvnými partnermi odovzdávané prostredníctvom elektronickej komunikácie.

Ďalší partneri

Ak sa rozhodnete registrovať na niektoré z našich podujatí, budeme od Vás požadovať súhlas s podmienkami tejto služby. V prípade, že nám súhlas neudelíte, nemôžeme Vám vybranú službu poskytnúť. V prípade, že pri zaisťovaní objednanej služby dôjde k spracovaniu vašich osobných údajov budeme vás vždy o tejto skutočnosti informovať na stránkach špeciálne venovaných objednávanej službe alebo prostredníctvom emailu.

Zabezpečenie osobných údajov

Technické, organizačné a iné opatrenia

Snažíme sa o to, aby Vami zverené údaje boli v maximálnom bezpečí. Za týmto účelom sme zaviedli technické a organizačné opatrenia, ktoré ochránia Vaše osobné údaje pred neautorizovaným alebo nezákonným spracovaním a pred neúmyselnou stratou, zničením, alebo poškodením.
V SARIO ctíme zásadu minimalizácie osobných údajov. Spracúvame o Vás iba tie informácie, ktoré nevyhnutne potrebujeme, alebo tie informácie, ktoré nám so svojim súhlasom nad rámec nevyhnutného spracovania poskytnete. Všetky rozhrania našich webových stránok sme upravili tak, aby bola nastavená najvyššia možná úroveň súkromia.

Ako bolo spomenuté vyššie, v niektorých prípadoch odovzdávame osobné údaje tretím stranám. V takýchto prípadoch volíme dôveryhodných partnerov, pri ktorých sme si istí, že budú dodržiavať prinajmenšom takú istú úroveň ochrany osobných údajov, ako tá ktorú zaisťujeme v SARIO.

Doba spracovania osobných údajov

Najdlhšia doba spracovania osobných údajov


Najdlhšou dobou spracovania osobných údajov, ktorú v SARIO voči Vám uplatňujeme je 10 rokov odo dňa, kedy došlo k ukončeniu právneho vzťahu medzi Dotknutou osobou a SARIO, prípadne 10 rokov od konca zdaňovacieho obdobia v ktorom k plneniu došlo. Uvedená doba spracovania vyplýva zo slovenskej legislatívy. Dôvodom pre takéto spracovanie je zákonná povinnosť, alebo preukázateľný záujem. Po uplynutí tejto doby budú Vaše osobné údaje zmazané.

Štandardná doba spracovania osobných údajov

Štandardne osobné údaje, na účely komunikácie, spracúvame po dobu 5 rokov. Na túto dobu nám dávate aj súhlas v prípade, že sa prihlasujete na odber našich Newsletterov a informačných mailov.

Iná doba spracovania osobných údajov

Ak sa na nás obrátite na náš mail gdpr@sario.sk, alebo v prípade bežnej komunikácie s nami a požiadate o výmaz Vašich osobných údajov, vymažeme ich omnoho skôr ako v uvedených lehotách vyššie. Vaše osobné údaje si uchováme iba počas doby nevyhnutnej na plnenie účelov uvedených v týchto zásadách, prípadne aby sme dodržali zákonom stanovené povinnosti.

Cookies a štandardné technológie sledovania

Čo sú to cookies?


Cookies sú malé textové súbory, ktoré internetové stránky ukladajú do Vášho počítača alebo mobilného zariadenia v okamihu, kedy tieto stránky začnete využívať. Slúžia k zmapovaniu Vašich preferencií a úkonov, ktoré ste na nich vykonali (napríklad prihlasovacie údaje, výber jazyka, veľkosť písma a iné zobrazovacie preferencie). Tieto údaje potom pri ďalšej návšteve už nemusíte zadávať. Naše súbory cookies samy o sebe neidentifikujú jednotlivého užívateľa, identifikujú iba zariadenie, ktoré používate a to pomocou náhodne generovaného identifikačného kódu.

Prečo SARIO využíva cookies a ďalšie technológie sledovania?

Cookies a ďalšie sledovacie technológie môžu byť na našich stránkach používané rôznym spôsobom, napríklad za účelom prevádzkovania webovej stránky, alebo analýzy návštevnosti. Cookies a ďalšie sledovacie technológie využívame najmä preto, aby sme boli schopní skvalitniť a zefektívniť naše služby.

Viac informácií o cookies, zakázaní cookies

Aké cookies využívame nájdete TU.

Viac informácií o tom čo sú cookies, ako fungujú, ako ich spravovať alebo zmazať nájdete na webovej stránke www.allaboutcookies.org.

V nastavení niektorých internetových prehliadačov (Internet Explorer, Safari, Chrome) je možné nastaviť zakázanie cookies a ďalších technológií sledovania. Viac možností, ako spravovať cookies sú k dispozícii na webovej stránke https://www.youronlinechoices.com/sk/vasa-volba.

V prípade, že sa rozhodnete niektoré cookies zakázať, môže dôjsť k obmedzeniu funkcionality, alebo možnosti využiť služby ponúkané prostredníctvom našej webovej stránky.

Uplatnenie práv subjektu údajov

Právo na informácie


Ctíme zásadu transparentnosti spracovávaných osobných údajov. V súlade s touto zásadou sme odhodlaní Dotknutou osobou vždy poskytnúť informácie o tom aké ich osobné údaje spracúvame.

Ak si prajete zistiť, ktoré osobné údaje o Vás spracúvame môžete o to požiadať TU.

Ak chcete zistiť konkrétne osobné údaje, ktoré o Vás spracúvame my alebo naši partneri, môžete sa na nás obrátiť TU, súčasne prosím uveďte o ktorých konkrétnych údajoch požadujete informáciu. Výpočet informácií na ktoré máte právo nájdete v článku 13 a 14 GDPR. V prípade, že nám Vaše konkrétne požiadavky neoznámite, budeme na Vašu žiadosť nahliadať ako na všeobecnú podľa predchádzajúceho odstavca. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že ak nebudeme schopní overiť Vašu totožnosť elektronicky, alebo bude existovať dôvodná pochybnosť o Vašej totožnosti, požiadame Vás o predloženiu dokladu v sídle SARIO. Jedine tak vylúčime, že neposkytneme Vaše osobné údaje osobe, ktorá sa za Vás iba vydáva.
 
Vaše žiadosti budeme vybavovať v najkratšej možnej dobe. V závislosti na zložitosti a rozsahu môže jej vybavenie trvať niekoľko dní, alebo týždňov.

Právo na opravu

Ak zistíte, že niektoré osobné údaje, ktoré o Vás spracúvame sú chybné, alebo neaktuálne, upozornite nás na to TU. Aj v takom prípade si môžeme vyžiadať predloženie dokladu totožnosti v sídle SARIO. Iba tak môžeme zaistiť, aby nedošlo k neoprávnenej úprave Vašich osobných údajov.

V prípade, ak sa oprava Vašich osobných údajov týka údajov uvedených v informačných systémoch v ktorých máte vytvorený svoj profil , môžete opravu Vašich osobných údajov realizovať svojpomocne.

V niektorých prípadoch opravu osobných údajov vykonať nemôžeme. Týka sa to najmä prípadov, kedy sú Vaše chybné údaje obsiahnuté na daňovom doklade, ktoré zo zákona archivujeme.

Odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov a právo byť zabudnutý
Ďalšiemu spracovaniu Vašich osobných údajov, ktoré je vykonávané na základe súhlasu so spracovaním osobných údajov, je možné kedykoľvek zabrániť. Stačí ak nám odoberiete súhlas s takýmto spracovaním. Súhlas nám môžete odobrať kedykoľvek a môžete to vykonať zaslaním emailu na gdpr@sario.sk.

Rovnako môžete využiť svojho práva „byť zabudnutý“. V taktom prípade vymažeme všetky osobné údaje ktoré o Vás spracúvame. Výnimkou sú prípady, kedy spracovanie prebieha zo zákonnej povinnosti alebo z dôvodov nášho oprávneného záujmu. Aj v tomto prípade vyžadujeme identifikáciu subjektu údajov, kým zmazanie zrealizujeme.

Aktualizácie zásad ochrany osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov udržujeme aktuálne a v súlade s právnymi predpismi. Z tohto dôvodu môže čas od času dôjsť k ich zmenám. Prosím, prehliadajte si pravidelne aktualizácie v oblasti ochrany osobných údajov na našej stránke.

Zodpovednosť za spracovanie osobných údajov

Za zákonné spracovanie Vašich osobných údajov zodpovedá SARIO. Správnym orgánom, ktorý vykonáva dozor nad činnosťou v oblasti spracovania osobných údajov na Slovensku je Úrad pre ochranu osobných údajov.