Nitriansky región

Nitriansky kraj sa nachádza v južnej časti Slovenska. Jeho prevažná časť je tvorená Podunajskou nížinou. Iba do jeho severnej časti zasahuje horský systém Štiavnické vrchy. Rieka Dunaj tvorí južnú hranicu okresu. Medzi ďalšie rieky zavlažujúce úrodnú pôdu Nitrianskeho regiónu patria najvýznamnejšie slovenské rieky Váh, Hron a Nitra.

Nitriansky kraj má spoločnú hranicu s Maďarskom a susedí s Trnavským, Trenčianskym a Banskobystrickým krajom. Je rozdelený na 7 okresov.

Medzi silné stránky kraja patria: kvalifikovaná pracová sila; univerzita a výskumné centrum nachádzajúce sa v kraji; dostatočný priestor pre potencionálny rozvoj podnikania; vybudovaná diaľnica spájajúca Nitru s Trnavou, zvyškom západného Slovenska a Európskou úniou, potenciál využitia vodných zdrojov/tokov; dominantné postavenie regiónu z hľadiska zásobovania elektrickou energiou. Medzi hlavných zahraničných investorov v regióne patria Jaguar Land Rover, Foxconn, ZKW Slovensko, Heineken, Osram a Secop.

Nitriansky kraj je zameraný hlavne na priemysel a poľnohospodárstvo. Vďaka priaznivým geografickým a klimatickým podmienkam sa región v minulosti zameriaval predovšetkým na poľnohospodárstvo. Avšak v súčastnosti sú v regióne zastúpené všetky odvetvia a sú sústredené v najväčších mestách regiónu.

V kraji sú najviac rozvinuté tri odvetvia papierenský, chemický a strojársky priemysel. Rozloženie priemyslu v kraji má špecifický charakter, pretože sa sústreďuje v mestách, ktoré tak získavajú homogénny charakter. Napríklad Šaľa je centrom chemickej produkcie, Komárno lodiarstva, Tlmače strojárstva. Jedine krajské mesto Nitra má výrazne diverzifikovaný priemysel. Elektrotechnická výroba nikdy v minulosti nezohrávala v rámci Nitrianskeho kraja významnú úlohu. Vznik viacerých joint-ventures a dcérskych spoločností zahraničných podnikov však značne posilnil jej podiel na jeho celkovej produkcii. Najvýznamnejšími podnikmi v tejto oblasti sú Volkswagen a Siemens.

Podrobnejšie informácie získate stiahnutím kompletnej analýzy - Nitriansky kraj v číslach.

Okrem týchto štatistických informácií môže SARIO potenciálnym investorom vypracovať na mieru šité analýzy dostupnosti pracovnej sily v danom regióne , vrátane zoznamov najväčších miestnych zamestnávateľov a prípadných dodávateľov.