Veľtrhy a výstavy v zahraničí

Medzinárodné veľtrhy a výstavy v zahraničí
 
Agentúra SARIO zabezpečuje služby spojené s technicko-organizačným zabezpečením národných stánkov na medzinárodných veľtrhoch a výstavách v zahraničí. Spoločné expozície/národné stánky majú na výstavách a veľtrhoch umožniť slovenským malým a stredným podnikom predstaviť ich výrobný sortiment a obchodné ponuky, získať prehľad o technickom a technologickom vývoji v danom odvetví priemyslu a nadviazať obchodné kontakty s cieľom uzatvoriť obchodné kontrakty a exportovať výrobky do zahraničia.
 
Za celé obdobie implementácie národného projektu „Podpora internacionalizácie MSP“ (4. Q 2017 − 3. Q 2023)  sa plánuje zrealizovať na medzinárodných veľtrhoch a výstavách v zahraničí približne 75 národných stánkov. Jednotlivé národné stánky budú realizované približne v pomere 70 % v členských štátoch EÚ a 30 % mimo členských štátov EÚ. Z celkového počtu veľtrhov a výstav v krajinách mimo členských štátov EÚ bude približne 65 % národných stánkov organizovaných v krajinách Európy (mimo členských štátov EÚ), 25 % v krajinách Ázie (vrátane Blízkeho a Stredného východu), 10 % v krajinách Ameriky a Austrálie.
 
Harmonogram veľtrhov a výstav bude dodaný/zverejnený vždy v 4. Q príslušného roka na nasledujúci rok.  Pri jeho tvorbe budú preferované veľtrhy a výstavy so subkontraktačným zameraním v prioritných teritóriách definovaných Stratégiou vonkajších ekonomických vzťahov na obdobie 2014 − 2020

AKTUÁLNE VEĽTRHY A VÝSTAVY
 
HARMONOGRAM VEĽTRHOV A VÝSTAV PRE ROK 2018

HARMONOGRAM VEĽTRHOV A VÝSTAV PRE ROK 2019

HARMONOGRAM VEĽTRHOV A VÝSTAV PRE ROK 2020 

HARMONOGRAM VEĽTRHOV A VÝSTAV PRE ROK 2021

HARMONOGRAM VEĽTRHOV A VÝSTAV PRE ROK 2022