20 rokov úspešných príbehov SARIO

pondelok, 04. október 2021
20 ROKOV ČINNOSTI SARIO NAPÍSALO ÚSPEŠNÝ PRÍBEH, KTORÝ POMOHOL EXISTENCII A ROZVOJU MODERNÉHO SLOVENSKA

S rastúcim významom priamych zahraničných investícií (PZI) pre zrýchlenie rozvoja, odstránenie nezamestnanosti a zvýšenie vývozu začala písať svoj príbeh 1. októbra 2001 Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO), štátna príspevková organizácia Ministerstva hospodárstva SR,  ako štandardná agentúra na podporu investícií (Investment promotion agency (IPA).

„Agentúru SARIO vnímam ako dôležitého partnera pri rokovaniach s podnikateľmi, pričom vytvára priestor na rokovania a rozvoj vzťahov nielen medzi podnikateľmi a štátom, ale aj medzi podnikateľmi navzájom. Pri aktivitách tejto agentúry pritom nehrajú rolu vzdialenosti, hranice, rozdielne jazyky a ako sa ukázalo ani celosvetová pandémia,“ konštatoval na margo aktivít SARIO vicepremiér a minister hospodárstva Richard Sulík. Pripomenul, že „za tisíckami pracovných miest na Slovensku,  ale aj úspešným pôsobením slovenských firiem v zahraničí je práve profesionálna a neúnavná práca zamestnancov agentúry SARIO.“

BEZ INVESTIČNEJ AGENTÚRY AKO SARIO BY SA SLOVENSKO NESTALO ATRAKTÍVNYM BIZNISOVÝM CENTROM, KDE SA OPLATÍ INVESTOVAŤ AJ OBCHODOVAŤ ČO DOKAZUJE PRIAMO NIELEN KVANTITA, ALE AJ KVALITA DOTIAHNUTÝCH PROJEKTOV

V priebehu 20 rokov agentúra SARIO úspešne ukončila > 580 investičných projektov v hodnote > 12, 6 miliardy EUR, medzi inými 4 svetové automobilky a pomohla tak vytvoriť >132 600 pracovných miest.

Okrem intenzívnej asistencie pri príchode strategickej investície prémiovej automobilky Jaguar Land Rover do Nitry, asistovala agentúra aj pri realizácii investície PSA Peugeot Citroën v roku 2003, KIA Motors v roku 2004 a expanziách bratislavského závodu Volkswagen v rokoch 2008 a 2020.

Okrem samotných automobiliek podporila agentúra SARIO aj široké spektrum automobilových dodávateľov. Z ďalších priemyselných odvetví má medzi úspešnými projektami SARIO najvýznamnejšie zastúpenie elektrotechnický priemysel.

TRENDOM SARIO NAĎALEJ OSTÁVA ZVYŠOVANIE POČTU PROJEKTOV S VYŠŠOU PRIDANOU HODNOTOU

To znamená lákať investície technologicky orientované alebo naviazané na výskum a vývoj, tiež nazývané high-tech investície, navyše v nových kľúčových doménach ako je letecký a vesmírny priemysel, smart mobilita, kreatívny priemysel alebo health tech. 

V porovnaní s minulými rokmi rastie od roku 2012 počet takýchto projektov v absolútnom, ako aj pomerovom vyjadrení. Projekty s vyššou pridanou hodnotou definuje SARIO aj ako projekty technologických centier, centier strategických služieb a projekty priemyselnej výroby technicky vyspelých výrobkov (napr. v oblasti robotiky).
 
Trendom sa stáva tiež vyšší počet investícií veľkého rozsahu s následným multiplikačným efektom na rozvoj subdodávateľskej siete. Zo sektorového hľadiska prevažujú investičné projekty z oblasti automobilového priemyslu, vrátane výrobcov komponentov (TIER 2 a TIER 1 subdodávatelia), elektrotechnického, strojárskeho či chemického priemyslu.

„Napriek súčasnej situácii a problémom s pandémiou COVID-19 Slovensko potvrdilo, že je atraktívnou investičnou destináciou. Napomáha tomu aj vylepšovanie podnikateľského prostredia prostredníctvom prijímaných opatrení na znižovanie administratívnej záťaže pod gesciou Ministerstva hospodárstva SR. Tiež rozširovanie a vylepšovanie služieb SARIO, ktoré funguje nielen ako konzultačná spoločnosť ponúkajúca vysoko kvalitné služby, ale aj ako hnací motor slovenskej ekonomiky, pokiaľ ide o rastúcu produkciu a pridanú hodnotu. Vďaka tomu sa nám darí za ostatné roky dosahovať vysoké počty uzavretých aj rozpracovaných investičných projektov na Slovensku a navyše zvyšovať kvalitu investícií,“ uviedol generálny riaditeľ SARIO Róbert Šimončič.

ROZVOJ REGIÓNOV SA STAL JEDNÝM Z KĽÚČOVÝCH DETERMINANTOV PRI UMIESTŇOVANÍ NOVÝCH INVESTÍCIÍ SARIO

Pre úspešnú spoluprácu s regiónmi a mestami, kde sú predpoklady pre umiestnenie investícií a ďalší hospodársky rozvoj regiónov, agentúra SARIO v roku 2004 intenzívne začala podporovať Program podpory výstavby priemyselných parkov ako aj Program revitalizácie a rozvoja priemyselných parkov. Príprave dokumentov pre národnú stratégiu revitalizácie brownfieldov predchádzal projekt mapovania brownfieldov, ktorý bol zameraný na vytvorenie databázy nehnuteľností (pozemok alebo objekt), ktoré vznikli ako pozostatok priemyselnej, poľnohospodárskej, rezidenčnej, či inej aktivity z minulých rokov.

Počas rokov sa vystriedali nehnuteľnosti v databáze SARIO v počte od 250 po 1398, v súčasnosti je prístupná online databáza na web stránke SARIO. Väčšina potenciálnych investorov nemá vyselektovaný konkrétny región, no má jasne definované kľúčové rozhodovacie parametre, ktorými sú najčastejšie: disponibilita a cena pracovnej sily, kapacita a kvalita vzdelávacích inštitúcií a pripravenosť predmetných nehnuteľností hlavne z hľadiska cestnej alebo technickej infraštruktúry.

Tím konzultantov regionálnych kancelárií úzko spolupracuje na úrovni predsedov samosprávnych krajov, primátorov a starostov miest a obcí na stratégií a programoch hospodárskeho a sociálneho rozvoja samosprávnych krajov, navyše už tretí rok realizuje projekt Prax pre univerzity, riešenia pre firmy s cieľom zmysluplne prepájať univerzity s potrebami firiem a tak zvyšovať inovatívnosť a konkurencieschopnosť slovenskej ekonomiky.

INOVAČNÉ A DIVERZIFIKAČNÉ SLUŽBY SARIO AKO AKCELERÁTOR ZVYŠOVANIA KONKURENCIESCHOPNOSTI ETABLOVANÝCH FIRIEM A DIVERZIFIKÁCIE HOSPODÁRSTVA SLOVENSKA

Agentúra SARIO flexibilne reaguje na aktuálny vývoj a trendy, služby poskytuje na mieru konkrétnym potrebám domácich či zahraničných investorov, a preto rozšírila portfólio svojich služieb - Inovačné služby, Diverzifikačné služby, Lokalizácia dodávateľských reťazcov či Služby v oblasti transferu technológií.

Tieto služby pomáhajú lokálnym firmám diverzifikovať svoje portfólio produktov a služieb prostredníctvom konkrétnych príležitostí v perspektívnych vysoko-technologických sektoroch a umožňujú prepojiť potreby investorov s kapacitami a možnosťami slovenských technologických spoločností či posilniť postavenie v dodávateľských reťazcoch investorov.

SARIO UŽ 20 ROKOV ÚSPEŠNE PREPÁJA SLOVENSKÉ FIRMY SO ZAHRANIČÍM

Vďaka SARIO získali kontrakty a kontakty na zahraničných aj domácich partnerov počas >1850 podnikateľských misií, kooperačných podujatí aj účasťou na veľtrhoch tisíce slovenských spoločností. Od roku 2004 podpora zahraničného obchodu naberala na dôležitosti, podnikatelia mali možnosť získať príspevok na prezentáciu svojich výrobkov a služieb, keďže agentúra mala na starosti túto oblasť podpory zo štrukturálnych fondov.

Agentúra rozbehla subkontraktačnú burzu (od roku 2007 sa koná pod názvom Slovenská kooperačná burza ) na rozvoj proexportných aktivít MSP a priniesla záujem zahraničných spoločností o spoločné výrobné kooperácie v oblasti strojárskej výroby, metalurgie, výrobe plastových dielcov a iných sektorov.

V roku 2017 agentúra SARIO znova získala prostriedky z fondov Európskej únie a prostredníctvom Národného projektu „Podpora internacionalizácie MSP“, ktorý je realizovaný v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, prioritnej osi 11, investičnej priority 3b, špecifického cieľa 11.2 zameraného na nárast internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ, podporila 1127 slovenských MSP za 2 803 993,62 EUR.

DARÍ SA NÁM VĎAKA NÁŠMU PRÍSTUPU K SLUŽBÁM
Od  roku 2001, kedy agentúra začínala so 7 pracovníkmi, sa jej rady postupne rozrastali. Dnes je to 84 pracovníkov, vekový priemer je 38 rokov, 90 % má VŠ vzdelanie, 54 % žien a 46 % mužov. Priemerný vek zamestnancov v  má stúpajúcu tendenciu, čo dokazuje úspech agentúry získať a prijímať z trhu práce do pracovného pomeru ľudí s viac ako 10 ročnou odbornou praxou. 

Agentúra SARIO je tím ľudí, ktorí vďaka svojej odbornosti, kompetentnosti
a profesionálnej  sieti kontaktov posúvajú veci vpred. Popri službách na podporu prílevu investícií a rozvoja zahraničného obchodu reagujeme na aktuálne trendy a požiadavky našich cieľových skupín.


Aj vďaka novým službám pre klientov sme sa stali globálnym expertným a konzultačným tímom pre komerčné subjekty, pre zástupcov verejnej správy a samospráv, globálnych spoločností, veľvyslanectiev či akademickej obce.

Všetky zaujímavosti a fakty slovom aj obrazom nájdete v špeciálnej publikácii a webstránke.   

Publikácia 20 ROKOV SARIO
Microsite  sario20.sk