Dotácia na úhradu nájomného

utorok, 09. jún 2020
Vláda SR schválila návrh novely zákona, na základe ktorej je možné požiadať o dotáciu na úhradu nájomného
 
Dotácia sa týka podnikateľov, ktorí nemohli užívať prenajaté priestory (miestnosť, súbor miestností alebo trhové miesto) na dohodnutý účel alebo užívanie týchto priestorov bolo podstatne obmedzené zákazom vstupu spotrebiteľov do vnútorných priestorov prevádzkarne v súvislosti
s opatreniami na zamedzenie následkov šírenia COVID-19.

Dotáciu na nájomné možno poskytnúť nájomcovi vo výške v akej bola poskytnutá zľava z nájomného na základe dohody medzi prenajímateľom
a nájomcom, najviac však vo výške 50 % nájomného za obdobie sťaženého užívania. Ak je prenajímateľom správca majetku štátu, nájomné sa znižuje na polovicu.

Nájomca uhradí prenajímateľovi nájomné neuhradené za obdobie sťaženého užívania znížené o poskytnutú zľavu z nájomného a o výšku poskytnutej dotácie na nájomné poukázanej prenajímateľovi. Neuhradené nájomné môže nájomca uhrádzať najviac v 48 rovnakých mesačných splátkach.

V prípade, že nájomcovi nebola poskytnutá zľava na nájomnom, nájomca môže uhrádzať prenajímateľovi celé neuhradené nájomné za obdobie sťaženého užívania najviac v 48 rovnakých mesačných splátkach. Ak nájomca nájomné už uhradil, má právo uhradiť nájomné za rovnako dlhé obdobie ako bolo sťažené užívanie, a to opäť najviac v 48 rovnakých mesačných splátkach.

Vo všetkých prípadoch budú splátky splatné vždy k 15. dňu príslušného kalendárneho mesiaca počnúc 15. dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom skončila mimoriadna situácia, ak sa prenajímateľ a nájomca nedohodnú na inej lehote splatnosti.

O dotáciu žiada prenajímateľ v mene nájomcu, jej príjemcom je nájomca. Žiadosti sa budú predkladať prostredníctvom elektronického formulára zverejneného na webovom sídle Ministerstva hospodárstva SR, ktoré je následne povinné elektronicky zaslať prenajímateľovi aj nájomcovi oznámenie o schválení dotácie.

Predpokladaná výška prostriedkov, ktoré bude možné poskytnúť na dotácie na nájomné, predstavuje 200 miliónov eur.