Slovak Investment Holding spúšťa nový nástroj zvýhodnených úverov v dôsledku pandémie COVID-19 (úvery pre MSP aj veľké podniky)

štvrtok, 25. jún 2020
Vláda SR prostredníctvom Slovak Investment Holding, a.s. (SIH) spúšťa ďalší program nepriamej finančnej pomoci (SIH antikorona záruka 2 alebo aj SIHAZ2) na preklenutie obdobia obmedzeného prístupu ku kapitálu, ktorý je spôsobený pandémiou COVID-19 s cieľom vysporiadať sa s finančnými ťažkosťami a udržať pracovné miesta.

Program pozostáva zo záruk pre finančné inštitúcie (t.j. banky oprávnené poskytovať úvery v SR), ktoré budú následne poskytovať zvýhodnené preklenovacie úvery pre podniky pôsobiace v SR.

Na rozdiel od finančného nástroja „SIH antikorona záruka 1,“ sú oprávnenými podnikmi okrem MSP (vrátane mikropodnikov) aj podniky nespĺňajúce kritérium MSP (t.j. veľké podniky). Banky musia vyjadriť záujem o zapojenie do tejto schémy najneskôr do 10. júla 2020. Až následne je možné poskytovať zvýhodnené úvery.

Financovanie nástroja bude prebiehať pomocou dvoch zdrojov: Európskych štrukturálnych a investičných fondov (Operačný program integrovaná infraštruktúra – OP II) vo výške 347 mil. eur a štátnych finančných aktív v maximálnej výške 1,75 mld. eur prostredníctvom fondov National Development Fund I. a National Development Fund II.
Pomoc v rámci tohto finančného nástroja sa bude riadiť nedávno prijatým Dočasným rámcom štátnej pomoci na preklenutie obdobia súčasných zdravotno-bezpečnostných opatrení proti šíreniu koronavírusu.
 
Oprávnení  príjemcovia úveru:
 • sú zriadené a podnikajú na území SR (vrátane Bratislavského kraja)
 • vznikli skôr ako 12.3.2020
 • k 31.12.2019 nespĺňali definíciu „podniku v ťažkostiach“
 • nespadajú do najvyššej alebo najnižšej ratingovej kategórie kreditného rizika (podľa interného ratingového hodnotenia predmetnej banky)
 • nepôsobia v oblasti rybolovu a akvakultúry alebo prvovýroby poľnohospodárskych výrobkov
 • nie sú predmetom alebo nespĺňajú podmienky na to, aby sa stali predmetom kolektívneho konkurzného konania
 • nie sú úverovou inštitúciou alebo iným subjektom podliehajúcim smernici BRRD
 • nie je voči nim nárokované vrátenie pomoci na základe predchádzajúceho rozhodnutia Európskej komisie
 • nie sú odsúdené za trestný čin týkajúci sa ich profesionálneho správania (podvod, korupcia a pod.)
 • nie sú voči nim prijaté právoplatné rozhodnutia ukladajúce sankciu za porušenie zákazu ilegálneho zamestnávania
 • Sociálna alebo zdravotná poisťovňa voči nim neeviduje pohľadávky na poistnom po lehote splatnosti viac ako 90 dní
 
Oprávnené účely úveru:
 • investičné náklady
 • prevádzkové náklady (vrátane daňových, colných a odvodových záväzkov) – žiadateľ je oprávnený financovať aj neuhradené prevádzkové náklady, ktoré vznikli ešte pred podaním žiadosti o úver (ak ich splatnosť pripadá úplne alebo čiastočne na obdobie od 12.3.2020)
 
 Podmienky vzťahujúce sa na zvýhodnený úver:
 • maximálna výška úveru: 2 000 000 eur
 • maximálna výška krytia/záruky SIH na individuálny uver: 90%
 • minimálna splatnosť: 2 roky vrátane odkladu splátok
 • maximálna splatnosť: 6 rokov vrátane odkladu splátok
 • odklad splátok istiny a úroku o 12 mesiacov od prvého čerpania úveru
 • maximálna úroková sadzba:
  •  3,9 % p.a. pre mikropodniky
  •  1,9 % p.a. pre ostatné podniky
 • odpustenie poplatku za záruku pri splnení podmienok:
  • podnik v období 12 mesiacov odo dňa prvého čerpania úveru udrží priemernú úroveň zamestnanosti oproti priemernému stavu zamestnancov za 12 predchádzajúcich mesiacov a
  • po 12 mesiacoch od čerpania úveru nebude mať podnik záväzky po lehote splatnosti na poistnom na sociálne poistenie, starobné dôchodkové sporenie a verejné zdravotné poistenie

Bližšie informácie o výzve spolu s konkrétnymi podmienkami nájdete na stránkach SIH.