Výzva na podávanie žiadosti o finančnú podporu pre výskum a vývoj so zameraním na zvládnutie pandémie COVID-19 a jej dopadov na obdobie rokov 2020-2021 (v gescii APVV)

štvrtok, 25. jún 2020
Agentúra na podporu výskumu a vývoja (ďalej len APVV) vyhlásila 15. júna verejnú výzvu na podávanie žiadosti v rámci programu Podpory výskumu a vývoja so zameraním na zvládnutie pandémie koronavírusu a jej dopadov na obdobie rokov 2020-2021.
 
Cieľom výzvy je stimulácia výskumu a vývoja zameraného na prekonanie pandémie COVID-19 a minimalizáciu jej dopadov na spoločnosť. V rámci výzvy môže byť podporený výskum a vývoj zameraný na:
 • relevantné lieky (vrátane vakcín) a liečby, ich medziprodukty, účinné farmaceutické zložky a suroviny,
 • zdravotnícke pomôcky, nemocničné a zdravotnícke vybavenie
  (vrátane pľúcnych ventilátorov a ochranných odevov a iného vybavenia, ako aj diagnostických nástrojov),
 • dezinfekčné prostriedky, ich medziprodukty a chemické suroviny potrebné na ich výrobu a
 • nástroje na zber a spracovanie údajov.
 
Zámerom výzvy je aj posilnenie verejno-zdravotníckeho systému pripravenosti a rýchlej odozvy Slovenskej republiky na biologické ohrozenia verejného zdravia so zameraním tiež na epidemiologické postupy (dizajn
a implementácia epidemiologických štúdií, napríklad reprezentatívne sérologické prehľady) a dohľad nad infekčnými ochoreniami.
 
Lehota na predkladanie žiadostí je od 15. júna 2020 do 15. júla 2020 s maximálnym finančným krytím 8 mil. eur na obdobie 2020-2021. 
Výška finančnej podpory agentúry na jeden projekt výskumu a vývoja je maximálne 400 000 eur a dĺžka trvania projektu je najviac 18 mesiacov.
 
Žiadateľ môže pôsobiť v akomkoľvek sektore a musí spĺňať nasledujúce podmienky:
 • v predmete hospodárskej činnosti musí mať zapísaný výskum a vývoj,
 • musí disponovať osvedčením o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj (zákon č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja),
 • predloží projekt základného výskum, priemyselného výskumu alebo experimentálneho vývoja s jasným opisom získavania výsledkov a očakávaným prínosom,
 • projekt musí mať priame využitie v praxi a mať určeného odberateľa výsledkov projektu,
 • v žiadosti zadefinuje merateľné ukazovatele pre výstupy z projektov v období 1-3 rokov po ukončení projektu,
 • riešiteľ projektu musí byť v pracovnoprávnom vzťahu s žiadateľom,
 • riešiteľ musí byť registrovaný v jednej z uvedených vedeckých databáz (WoS – Web of Science alebo Scopus) a disponovať identifikátorom v jednej z týchto databáz.
 
Žiadosti je možné podávať vo všetkých skupinách odborov vedy a techniky (prírodné, technické, lekárske, pôdohospodárske, spoločenské a humanitné vedy). Zároveň platí že, riešiteľ a spoluriešiteľská organizácia projektu môže byť aj odberateľom výsledkov riešení projektu. Do spolupráce v projekte je možné zapojiť aj tretiu stanu zo zahraničia (napr. vedeckú inštitúciu, univerzitu, startup, podnik).
 
Pre viac informácií odporúčame pozrieť úplné znenie výzvy alebo kontaktovať agentúru APVV.