Evidencia odpadov v exportnej a importnej firme (webinár)

Dátum: 
07 - 08 február 2023
Miesto: 
online
Cena: 
bezplatne
Organizátor: 
SARIO Národný projekt
Kontakt: 
Petra Hudáková, T: 0910 828 323 E: petra.hudakova@sario.sk
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v rámci národného projektu „Podpora internacionalizácie MSP“ pre Vás pripravila webinár Exportnej akadémie na tému "Evidencia odpadov v exportnej a importnej firme". 
 
  • Webinár je určený pre zástupcov malých a stredných podnikov (MSP) so sídlom mimo Bratislavského kraja, ktorí vyplnia prihlášku so všetkými náležitosťami.

Produkujete odpady? Máte výrobnú, skladovú, obchodnú či inú spoločnosť, ktorá pri svojej činnosti produkuje odpady? Ak áno, na tomto webinári sa dozviete viac o tom, čo musíte urobiť, aby ste mali odpady správne zaevidované a ohlásené voči štátu.

Podrobnejšie sa pozrieme na zákonné povinnosti súvisiace s odpadmi, ale budeme sa venovať hlavne praktickým ukážkam a príkladom. Cieľom webinára je objasniť Vám  problematiku evidencie odpadov tak, aby ste si mohli sami vypracovať evidencie a správne sfinalizovať ročné hlásenie, ktoré je potrebné zaslať na príslušný okresný úrad do 28. februára 2023 za predošlý rok.

Budeme sa venovať aj tomu, aké odpady sa musia evidovať a za ktoré odpady evidenčne zodpovedá obec, v ktorej máte svoju prevádzku. Viac sa dozviete aj o pripravovanom Informačnom systéme odpadového hospodárstva (ISOH) a kedy začne platiť ohlasovanie cez tento systém.

REGISTRÁCIA
Registrovať sa môžete do 31. 1. 2023.Účasťou na podujatí bude žiadateľovi poskytnutá minimálna pomoc (nefinančná) formou dotovaných služieb v predpokladanej výške v rozmedzí  do  100 € v zmysle Schémy na podporu malého a stredného podnikania v SR v znení dodatku  č. 4. O skutočnej výške poskytnutej minimálnej pomoci bude žiadateľ (účastník) informovaný po konaní podujatia.

Účastník je prijímateľom pomoci v zmysle nariadenia Komisie EÚ č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis, Úradný vestník Európskej únie, L 352, 24. december 2013. V súvislosti s epidémiou COVID-19 bolo na základe iniciatívy Európskej komisie prijaté nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) o Európskom fonde regionálneho rozvoja, ktorým sa s účinnosťou od 24.4.2020 doplnilo nariadenie Komisie (EÚ) č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis. Z uvedeného vyplýva, že podniky v ťažkostiach je možné podporiť a uvedená podmienka poskytnutia pomoci z prostriedkov Národného projektu Podpora internacionalizácie MSP sa nebude vykonávať.