International Business Day 2023

Dátum: 
streda, 10. máj 2023
Miesto: 
NH Bratislava Gate One, Ambrušova 7, 821 04, Bratislava
Organizátor: 
Odbor Národný projekt SARIO, Agentúra SARIO, Veľvyslanectvo Českej republiky v Bratislave
International Business Day 2023 je medzinárodné kooperačné podujatie, ktoré agentúra SARIO pripravila v spolupráci s Veľvyslanectvom Českej republiky v Bratislave. 


                                                                         DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE  

Registrovaným účastníkom ponúka v jeden deň a na jednom mieste bohatý pracovný program:

Česko-slovenské podnikateľské fórum 
• je významnou súčasťou podujatia, ponúka možnosti nadviazať osobné kontakty a rozvinúť vzájomné česko-slovenské obchodné vzťahy.

Ako na nové trhy
• inšpirujte sa príbehmi slovenských firiem úspešných vo vybraných teritóriách, ktoré prinesú aj rady a návody ako uspieť. Konkrétne obchodné skúsenosti v teritóriu doplnia odborní partneri podujatia informáciami o ďalších podporných nástrojoch biznisu v danom teritóriu. 

• využite možnosť rokovať so zástupcami obchodných komôr z vybraných krajín a získať relevantné informácie priamo z teritória.

B2B a networking
• na rozvoj vzájomných obchodných vzťahov a exportných príležitostí s potenciálnymi obchodnými partnermi, odbornými partnermi podujatia primárne v sektoroch strojárstvo, elektrotechnika, energetika, ekológia, zelené technológie, informačné technológie a potravinárstvo.


DÔLEŽITÉ TERMÍNY
REGISTRÁCIA: do 25.apríla 2023
VÝBER B2B ROKOVANÍ: 26.apríl -3.máj 2023
PODUJATIE: 10.máj 2023
Účasť slovenských MSP* so sídlom mimo Bratislavského kraja je financovaná v rámci Národného projektu Podpora internacionalizácie MSP, ktorý je realizovaný v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, prioritnej osi 11, investičnej priority 3b, špecifického cieľa 11.2 zameraného na nárast internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ.
 
*Informácia pre slovenské MSP spoločnosti:
 
Podujatia sa môžu bezodplatne zúčastniť  slovenské malé a stredné podniky (MSP), ktoré spĺňajú nasledovné podmienky:
  • podniky, ktoré spĺňajú definíciu MSP definované prílohou č. I nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17.júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom
  • slovenské MSP so sídlom mimo Bratislavský kraj
  • spĺňajú kritériá stanovené v Schéme pomoci de minimis