Medzinárodný veľtrh Medica 2021

Dátum: 
15 - 18 november 2021
Miesto: 
Messe Düsseldorf, Düsseldorf, Nemecko
Organizátor: 
SARIO Národný projekt
Organizátor národného stánku:
Agentúra SARIO v rámci národného projektu 'Podpora internacionalizácie MSP', ktorý je realizovaný v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, prioritnej osi 11, investičnej priority 3b, špecifického cieľa 11.2 zameraného na nárast internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ.

Cieľová skupina:
Zástupcovia slovenských malých a stredných podnikov so sídlom mimo Bratislavského kraja, ktorí riadne vyplnia registračný formulár so všetkými požadovanými náležitosťami a prílohami.
 
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO), v rámci národného projektu 'Podpora internacionalizácie MSP', si dovoľuje pozvať slovenských podnikateľov / spolu-vystavovateľov na možnú prezentáciu v rámci národného stánku na jednom z najvýznamnejších medzinárodných veľtrhov MEDICA 2021, ktorý sa uskutoční v termíne 15.—18. 11. 2021
v Dusseldorfe.

 
Cieľom účasti slovenských spoločností v spoločnej národnej expozícii je možnosť prezentovať svoju podnikateľskú činnosť a predstaviť zahraničným partnerom sortiment svojich výrobkov, ako aj nadviazať obchodné kontakty s cieľom uzatvorenia obchodných kontraktov a exportu výrobkov do zahraničia.
 
Veľtrh Medica Dusseldorf bude prezentovať najnovšie technológie a úspechy dosiahnuté v medicínskej oblasti. Pôsobivý sortiment výstavných produktov bude ako každý rok zahŕňať okrem komodít a spotrebného tovaru taktiež diagnostické zariadenia, elektromedicínske zariadenia, informačné a komunikačné technológie ako aj laboratórne technológie, zdravotnícke služby a publikácie a ortopedické technológie. Slovenskí vystavovatelia sa tak budú môcť prezentovať popri ďalších 125 000 prestížnych vystavovateľoch z celého sveta.
 
Agentúra SARIO v rámci priamej podpory účasti slovenských spoločností na veľtrhu MEDICA 2021 uhradí:
  • náklady na vybudovanie spoločnej expozície (prenájom plochy, výstavbu stánku a technické pripojenia),
  • drobné občerstvenie v rámci expozície,
  • povinný registračný poplatok výstavisku za každého vystavovateľa,
  • základný zápis do katalógu vystavovateľov, ktorý vydáva zahraničný organizátor, výrobu a zápis do vystavovateľského katalógu zúčastnených slovenských spoločností.

Zúčastnené slovenské spoločnosti si individuálne hradia náklady na svojich vyslaných zástupcov (cestovné, stravné, ubytovanie) a náklady súvisiace s nadštandardnými požiadavkami.

Prezentačný priestor pre jedného vystavovateľa je cca do 10 m2. Prioritu zaradenia do spoločnej expozície majú výrobné spoločnosti, ktorých podnikateľská činnosť je spätá so zameraním veľtrhu a zároveň vystavujú po prvý krát v rámci národnej expozície.

REGISTRÁCIA
V prípade záujmu o účasť v spoločnej expozícii na veľtrhu MEDICA 2021, prosím vyplňte registračný formulár spolu so všetkými požadovanými náležitosťami a prílohami najneskôr do 8. októbra 2021.V závislosti od veľkosti prenajatej plochy (50 m2) je účasť na spoločnej expozícii limitovaná na maximálne 5 slovenských spoluvystavovateľov.
Z uvedeného dôvodu, okrem splnenia podmienok účasti v Schéme na podporu MSP v SR, rozhoduje o účasti dátum a čas riadne vyplnenej a prijatej registrácie vystavovateľa.