Rozvoj dodávateľských reťazcov

Dátum: 
nedeľa, 31. december 2023
Kontakt: 
rdr@sario.sk
Organizátor národného stánku
Agentúra SARIO v rámci národného projektu Podpora internacionalizácie MSP, ktorý je realizovaný v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, prioritnej osi 3, investičnej priority 3.2, špecifického cieľa 3.2.1 zameraného na nárast internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ.

V rámci národného projektu Podpora internacionalizácie malých a stredných podnikov (ďalej „NP“) agentúra SARIO vytvára systém podpory rozvoja dodávateľských reťazcov s cieľom zvýšiť mieru zapájania sa MSP do nadnárodných dodávateľských sietí.

Má za ciel sprehľadniť dodávateľské reťazce na Slovensku, identifikovať medzery na trhu a zmapovať nevyužitý potenciál na Slovensku etablovaných firiem. S cieľom lepšie spoznať malé a stredné podniky (ďalej MSP) etablované na území SR, budú v rámci implementácie NP zrealizované stretnutia s vyše 1 350 firmami a to formou osobných návštev ich výrobných prevádzok. Intenzívna spolupráca bude prebiehať najmä so spoločnosťami s vyšším rastovým a inovačným potenciálom, ktoré majú predpoklad stať sa súčasťou dodávateľských reťazcov, resp. v nich postúpiť o úroveň vyššie a s firmami, ktoré sú výsledkom už zrealizovaného sourcingu.

V prípade, ak nám chcete predstaviť vašu firmu (MSP mimo Bratislavského samosprávneho kraja) pôsobiacu v relevantnom odvetví (viď príloha: link), kontaktujte prosím členov projektového tímu na adrese rdr@sario.sk